De­la på bal­kongod­ling­en med gran­nar­na

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hemma -

Bor man i fler­fa­miljs­hus, ut­an egen ute­plats el­ler bal­kong, kan det än­då fin­nas möj­lig­het att od­la där det finns ge­men­sam­hets­ut­rym­men.

Finns det ex­em­pel­vis ge­men­sam­ma bal­kong­er i trapp­upp­gång­ar­na kan någ­ra grö­na väx­ter och blom­mor lätt stäl­las ut för al­las trev­nad. En grå trist hus­fa­sad kan sam­ti­digt få ett lyft med växt­lig­he­ten som kon­trast.

Även en as­fal­te­rad in­ne­gård kan det gå att gö­ra ett mind­re un­der­verk av. Med någ­ra stör­re och mind­re flytt­ba­ra kru­kor går även den att för­vand­las till en oas som­mar­tid.

De­lar man på sköt­seln och be­vatt­ning­en kan växt­lig­he­ten blomst­ra fastän någ­ra i hu­set åker på se­mes­ter.

Små pro­jekt ten­de­rar även att ge bätt­re sam­hö­rig­het gran­nar emel­lan. Hör med hy­res­vär­den el­ler bo­stads­rätts­för­e­ning­en vad som gäl­ler där du bor.

FO­TO: PIXABAY

APPKOLL. Skaf­fa dig bätt­re upp­sikt över som­mar­stäl­let via ap­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.