Ny ent­re­pre­nör tar över Va­sabro­byg­get

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - An­nie Sär­ka re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

Den för­ra Va­sabro­byg­ga­ren spar­ka­des av tra­fik­kon­to­ret då ar­be­tet drog ut på ti­den. Nu står det klart att Vei­dekke tar över. Må­let är att bron ska stå klar i feb­ru­a­ri näs­ta år.

För­se­ning­ar­na med Va­sabron gjor­de att tra­fik­kon­to­ret sa­de upp kon­trak­tet med för­ra ent­re­penö­ren. Nu har ett till­del­nings­be­slut fat­tats att Vei­dekke AB får ta över upp­dra­get.

Ti­di­ga­re i vec­kan fat­ta­des be­slu­tet att Vei­dekke AB ska ta över ar­be­tet med Va­sabron ef­ter att Tra­fik­kon­to­ret sa upp kon­trak­tet med den för­ra ent­re­pre­nö­ren. Men än är det in­te skri­vet i sten. Nu kan öv­ri­ga bud­gi­va­re över­kla­ga be­slu­tet fram till den 19 maj.

– Det känns kul att få chan­sen att gö­ra det här pro­jek­tet, men vi vill än­då av­vak­ta över­klag­nings­pe­ri­o­den, sä­ger Ham­pus Ja­kob­son, ar­bets­chef på Vei­dekke an­lägg­ning syd­väst.

Det är sam­ma fö­re­tag som 2009 re­no­ve­ra­de Vik­to­ri­abron, men de la­de in­te nå­got an­bud på förs­ta upp­hand­ling­en.

– Vi la ett an­bud den här gång­en för att vi har till­gäng­li­ga re­sur­ser nu och er­fa­ren­het av lik­nan­de pro­jekt, sä­ger Ham­pus Ja­kob­son.

– Må­let är att bron ska stå klar i feb­ru­a­ri 2019, men det för­ut­sät­ter att ar­be­tet kom­mer igång så snart som möj­ligt, sä­ger Ove Sikén, pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­kon­to­ret.

Han me­nar att ar­be­tet in­te har stått stil­la un­der up­pe­hål­let ut­an att and­ra ar­be­ten har kun­nat fort­sät­ta un­der ti­den.

Tills­vi­da­re är Sahl­grens­ga­tan öp­pen för fot­gäng­a­re. När den kan öpp­nas för bil­tra­fik igen är dock oklart.

Må­let är att bron ska stå klar i feb­ru­a­ri 2019, men det för­ut­sät­ter att ar­be­tet kom­mer igång så snart som möj­ligt.

FO­TO: MARKUS ANDERSSON

OMSTART. För­se­ning­ar­na har gjort att byg­get står still. Men nu ska Vei­dekke slut­fö­ra Va­sabron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.