SO­FIA MONO GÖR GRÄNSLÖST PRO­JEKT

So­fia As­sars­son har all­tid haft mu­si­ken. Tex­ter ska­par hon bäst på kafé i cent­rum – där nya ep:n ”Mo­nostic” skrevs.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Jag vil­le se vad som kom ut­an att kny­ta mig till en form.

GÖ­TE­BORG Mu­si­ken har fun­nits i So­fia As­sars­sons he­la li­vet. Mu­sik som ska­pats i frig­ge­bo­den i barn­doms­hem­met ute på On­sa­la ett knappt sten­kast från Kungs­bac­kafjor­den.

– Jag pra­ta­de in­te som li­ten ut­an sjöng i stäl­let, för­kla­rar hon.

Se­dan någ­ra år till­ba­ka är hon Mast­huggs­bo med ut­sikt över sta­den. En vy hon snart ska by­ta mot sam­bo­skap i Kvil­lesta­den.

Vi träf­fas på San­ta Do­min­go på And­ra Lång­ga­tan, kafé­et som hy­ser bå­de be­gag­na­de ski­vor och, emel­lanåt, en li­ten scen. En väl vald plats som fam­nar hen­nes ska­pan­de, men som ock­så är nå­got av hen­nes kon­tor.

– Jag kla­rar in­te att sit­ta hem­ma. Här kan jag bå­de skri­va tex­ter och fak­tu­ror.

Hon trivs i stim­met. Har ögon och öron öpp­na för allt. Så det är kanske in­te kons­tigt att mu­si­ken till hen­nes EP ”Mo­nostic” gjor­de i Ber­lin.

– Det var 2015, 2016. Jag åk­te dit på vinst och för­lust med en kom­pis som ock­så job­bar med mu­sik, be­rät­tar hon.

”Blu­egrass och in­die”

Med Fri­da The­re­se Svens­son, el­ler I Wish I Was A Fish, som hon kal­lar sig, lev­de och spe­la­de hon ihop. Dess­utom gav de varand­ra ut­rym­me för eget ska­pan­de.

– Vi bod­de väl på fem oli­ka stäl­len un­der en fy­ramå­na­ders­pe­ri­od. Det var tufft, er­kän­ner So­fia As­sars­son, som in­te lät nå­got be­grän­sa hen­ne i kre­e­ran­det.

– Jag gjor­de allt från blu­egrass, in­die till vi­sa. Jag vil­le se vad som kom ut­an att kny­ta upp mig till en form. Det var ett även­tyr och jät­te- läs­kigt. Men So­fia Mono är mitt pro­jekt där jag lyss­nat myc­ket på 60- och 70- tals mu­sik, sä­ger So­fia As­sars­son, som ock­så ska­par i ban­den Cast­lewoods el­ler altcountry­ban­det Qu­ar­ter­hort­se.

So­fia Mono är nå­got an­nat.

– Det är kon­troll som ställs mot ka­os och med mu­si­ker­na som hjälpt till på EP:n går det att få bå­de och, sä­ger hon om Jo­han Hå­kans­son (trum­mor) och Sven Lind­vall (ba­stu­ba och bas).

På­hit­tat namn

Lå­tar­na är in­spe­la­de i Jo­han Hå­kans­son vid Kons­te­pi­de­min och mix­a­de i Stu­dio Oo­di­on, som hu­se­rar i an­ri­ka Mu­sic- a- Ma­tic vid Tred­je Lång­ga­tan. Men ”Mo­nostic”... ?

– Det är på­hit­tat, men jag kol­la­de med eng­elsk­språ­ki­ga vän­ner om det dels fanns och dels om det gick att be­gri­pa. De för­stod pre­cis, sä­ger hon och för­kla­rar be­ty­del­sen att för­e­na mono, som i en­sam, med eng­els­ka or­det för klos­ter (mo­nas­te­ry), en plats att sö­ka in­om sig själv.

FO­TO: KAI MAR­TIN

MÅNGFACETTERAD. So­fia As­sars­son gör ge­nom sitt mu­sik­pro­jekt So­fia Mono gräns­lös mu­sik som ska ”vå­ga va­ra sin egen re­vo­lu­tion”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.