Väst­län­ken

klar för bygg­start

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Vi kan in­te släp­pa ett av, det­ta och fö­re­gå­en­de år­hund­ra­des, ab­so­lut dum­mast pro­jekt i Gö­te­borg.

GÖ­TE­BORG Nu har Väst­län­ken fått grönt ljus av Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len.

Det in­ne­bär att byg­get av tåg­tun­neln kan på­bör­jas, vil­ket glä­der Bo Lars­son Lars­son, pro­jekt­chef för Väst­län­ken på Tra­fik­ver­ket.

– Det känns bra. Det ger oss för­ut­sätt­ning­ar­na för den fy­sis­ka bygg­na­tio­nen. Nu kan vi kom­ma igång i slu­tet av maj el­ler i bör­jan av ju­ni, sä­ger han.

Till­stån­det bör­jar gäl­la

Den sto­ra frå­gan har hand­lat om Tra­fik­ver­kets yr­kan­de om att på­bör­ja byg­get, vil­ket nu har fått klar­tec­ken, ett så kal­lat verk­stäl­lig­hets­för­ord­nan­de. Det in­ne­bär att till­stån­det bör­jar gäl­la in­nan do­men vun­nit la­ga kraft.

– Vi kon­sta­te­rar att vi pas­se­rar en mil­stol­pe i dag i pro­jek­tet. Det är all­tid gläd­jan­de att vi föl­jer vår pla­ne­ring, sä­ger Bo Lars­son.

Väst­länks­mot­stån­dar­na är där­e­mot in­te nöj­da över be- ske­det. De har över­kla­gat och vill stop­pa byg­get av tåg­tun­neln.

– Själv­klart är vi väl­digt be­svik­na att det blev så här. Där­e­mot är sista or­det in­te sagt i den här frå­gan, sä­ger Bengt Nord­fält Nils­son, sty­rel­se­le­da­mot, Väst­svens­ka Fol­ki­ni­ti­a­ti­vet.

Mot­stån­det fort­sät­ter

Mot­stån­dar­si­dan me­nar bland an­nat att byg­get av Väst­län­ken bå­de är eko­no­miskt och mil­jö­mäs­sigt ohåll­bart. De kom­mer in­te för­kla­ra sig be­seg­ra­de i förs­ta ta­get, me­nar Bengt Nord­fält Nils­son.

– Vi kan in­te släp­pa ett av, det­ta och fö­re­gå­en­de år­hund­ra­des, ab­so­lut dum­mast pro­jekt i Gö­te­borg. Vi har folk med oss, sä­ger han.

Do­men går att över­kla­ga till Högs­ta dom­sto­len.

FO­TO: KASPER DUDZIK

BYGG­START. Bo Lars­son, Tra­fik­ver­kets pro­jekt­chef för Väst­län­ken har fått klar­tec­ken att bör­ja ar­be­tet – som dock har starkt mot­stånd. ”Gläd­jan­de att vi föl­jer vår pla­ne­ring,” sä­ger han. Ha­ga sta­tion 2001: Ar­be­te med idéstu­die och för­stu­die...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.