Vad kan jag hand­la för mi­na 240 spänn?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej -

Ivec­kan kom ett press­med­de­lan­de som för­kun­na­de att sex av tio in­vå­na­re i Väst­ra Gö­ta­lands län är po­si­ti­va till ett sam­häl­le ut­an kon­tan­ter. Allt en­ligt en ny un­der­sök­ning från Si­fo be­ställd av en av de där ben­sintap­par­na som var­ken har per­so­nal, bad­bol­lar el­ler glass.

I press­med­de­lan­det har även Jo­han Trou­vé, vd på Väst­svens­ka Han­dels­kam­ma­ren, ut­ta­lat sig. Och han är in­te för­vå­nad över de hö­ga pro­cent­ta­len i un­der­sök­ning­en.

Han slår fast: ”De ak­tö­rer som in­te anam­mar det mo­bi­la sy­ste­met kom­mer ång­ra sig i fram­ti­den. Kon­tan­ter­nas tid är snart för­bi. Jag kan gis­sa att Väst­ra Gö­ta­land kom­mer va­ra kon­tant­fritt re­dan år 2023.”

Av nå­gon an­led­ning fun­de­rar jag på ovanstå­en­de i en halv dag. Kanske be­ror det på att jag i min plån­bok un­der fle­ra må­na­der haft 240 kro­nor som jag ba­ra in­te kan bli av med. Och jag har för­sökt på al­la möj­li­ga sätt. Men in­te ens en klas­sisk kon­tant­rö­rel­se som tje­jen som sål­de jord­gub­bar på ett bord ut­an­för en bu­tik i Frölun­da vil­le ha mi­na peng­ar.

Och då in­ser jag vad jag gått och stört mig på; Det fak­tum att man in­te KAN be­ta­la med peng­ar läng­re.

Jo, jag fat­tar al­la för­de­lar med ett kon­tant­fritt sam­häl­le och jag har he­la plån­bo­ken full med plast och nytt­jar så väl Swish som and­ra be­ta­lap­par. Men det känns väl­digt märk­ligt att gå om­kring i Sve­ri­ge och för­sö­ka be­ta­la med svens­ka peng­ar – och in­te lyc­kas.

Och till skill­nad från vd:n på Väst­svens­ka Han­dels­kam­ma­ren så no­te­rar jag att fy­ra av tio in­vå­na­re i vårt län med and­ra ord IN­TE är po­si­ti­va till ett kon­tant­fritt sam­häl­le.

För­do­men sä­ger att det främst är äld­re som fort­fa­ran­de vill be­ta­la med kon­tan­ter. Det må så va­ra. Men det spe­lar ing­en roll. Vi an­vän­der oss fort­fa­ran­de av kon­tan­ter i Sve­ri­ge och då ska man kun­na be­ta­la med des­sa. I Dan­mark är det till och med olag­ligt för nä­ringsid­ka­re att in­te ta emot kon­tan­ter. Den la­gen bor­de in­fö­ras ock­så i Sve­ri­ge. Men tills dess får jag väl fort­sät­ta bä­ra om­kring mi­na 240 kro­nor i plån­bo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.