Ta med mam­ma till bibb­lan näs­ta helg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Näs­ta sön­dag, den 27 maj fi­ras Mors dag och var­för in­te ta med mam­ma på en di­gi­tal guid­ning och tårt­fi­ka på Stads­bib­li­o­te­ket.

Mel­lan kloc­kan 12 och 17 kom­mer det att fin­nas ex­tra hand­led­ning för att hjäl­pa al­la mam­mor att di­gi­ta­li­se­ra sig. Det en­da man be­hö­ver ha med sig är sin egen mo­bil el­ler surf­plat­ta.

– Främst rik­tar vi oss till de li­te äld­re mam­mor­na, som kanske än­nu in­te in­tro­du­ce­rats till det di­gi­ta­la bib­li­o­te­ket. Vår app för ljud­böc­ker till ex­em­pel är väl­digt po­pu­lär. Ska jag ge­ne­ra­li­se­ra så ser vi att kvin­nor fak­tiskt är li­te mer ny­fik­na på vå­ra nya sats­ning­ar, sä­ger Li­sa Lars­son, bib­li­o­te­ka­rie.

NYA MÖJ­LIG­HE­TER. In­tro­du­ce­ra mam­ma till det di­gi­ta­la bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.