Ett rent skräp­jobb blev upp­skat­tat

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

För­ra vec­kan blev Slotts­sko­gen li­te re­na­re. Per­so­na­len på ut­bild­nings­fö­re­ta­get Hu­ma­nus Syd äg­na­de en hel dag till att ploc­ka skräp. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re Kerstin von Bar, ar­betskon­su­lent, me­nar att tan­ken bakom pro­jek­tet är att ska­pa en ökad med­ve­ten­het.

– Jag hop­pas att det­ta ge­ne­re­rar ring­ar på vatt­net även ner på in­di­vid­ni­vå, sä­ger hon.

Skräpp­loc­kar­da­gen är ett sam­ar­be­tet med Gö­te­borgs kom­mun som stod för hämt­ning av so­por­na.

– En bätt­re och vack­ra­re mil­jö gör att man blir gla­da­re. Vi hop­pas att vi kan in­spi­re­ra fler att gö­ra nå­got lik­nan­de.

FO­TO: MADELEINE BÄCKMAN

HÅL­LER RENT. Hu­ma­nus Syd ploc­ka­de skräp och hop­pas fler tar ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.