VASAGATAN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Ons­dag 16 maj Kloc­kan 01.04 På Vasagatan har det va­rit bråk mel­lan fle­ra per­so­ner, bland an­nat har en kvin­na bli­vit sla­gen och fått sin mo­bil­te­le­fon för­störd. När po­li­sen kom­mer till plat­sen har en del av bråk­sta­kar­na för­svun­nit. En man i 30-års­ål­dern grips och en man är miss­tänkt. På den grip­ne man­nen på­träf­fas en fick­lam­pa med in­byggd ta­ser som tas i be­slag. An­mäl­ning­ar om miss­han­del, ska­de­gö­rel­se samt brott mot va­pen­la­gen skrivs.

ADOLF EDELSVÄRDS GATA

Ons­dag 16 maj Kloc­kan 01.43 Det har bör­jat brin­na i en last­bil. Rädd­nings­tjäns­ten har va­rit och släckt bran­den som bör­jat i hyt­ten. Po­li­sen har ock­så va­rit på plats och skri­ver en an­mä­lan om brand ut­an miss­tan­ke om brott.

DELSJÖMOTET

Fre­dag 11 maj Kloc­kan 23.40 Vid Bur­ger King är det en man och en kvin­na som blir ut­sat­ta för ett rån­för­sök. Två okän­da män för­sö­ker rå­na de två men miss­lyc­kas. Man­nen kniv­skars i han­den vid rån­för­sö­ket och fick ta sig till sjuk­hus för om­plåst­ring. Rå­nar­na sprang i mot Öis-går­den. Fre­dag 11 maj Kloc­kan 00.05 Tre kam­ra­ter be­slu­tar sig för att sim­ma över vall­gra­ven mitt emot Sto­ra Te­a­tern. En av de tre för­svin­ner i vatt­nen och någ­ra per­so­ner som från land ser det he­la hop­par i vatt­net och man­nen fås upp, dock liv­lös. Man­nen kon­sta­te­ras av­li­den på sjuk­hus, han var i 30-års­ål­dern.

GUSTAF ADOLFS TORG

Tors­dag 10 maj Kloc­kan 22.57 Slags­mål på Gustaf Adolfs Torg, mel­lan två grup­per av ung­do­mar. När po­lis kom­mer finns ba­ra två per­so­ner kvar. En av dem har en stick­ska­da i ryg­gen och den and­re har fått en glas­flas­ka i hu­vu­det, bå­da körs med am­bu­lans till sjuk­hus. En tek­nisk un­der­sök­ning görs och för­hör hålls. En an­mä­lan om grov miss­han­del, ing­en gri­pen i nu­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.