Mitt un­der en spa­ning be­höv­de po­lis­man­nen gå på toa. Väl där glöm­de han sitt va­pen som se­dan stals av näs­ta to­agäst. Det­ta ren­de­rar nu i ett lö­ne­av­drag un­der fem da­gar, en­ligt ett be­slut av po­li­sens per­so­na­l­an­svars­nämnd.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Jo­a­kim Frans­son jo­a­kim.frans­son@go­te­borg­di­rekt.se

Po­lis­man­nen fick bråt­tom från ben­sin­mac­kens to­a­lett un­der ett spa­nings­upp­drag. Det var när en spa­nings­in­sats mot grovt kri­mi­nel­la i Västsve­ri­ge var på väg in i ett kri­tiskt ske­de som en av de del­ta­gan­de po­li­ser­na glöm­de sitt tjäns­te­va­pen på en to­a­lett på en ben­sin­sta­tion.

Po­lis­man­nen, som bar ci­vi­la klä­der, ha­de sitt va­pen i ett höls­ter in­nan­för byx­lin­ning­en och be­höv­de läg­ga ifrån sig det in­nan han los­sa­de på bäl­tet och drog ned byx­or­na.

När po­lis­man­nen väl kom­mit till ro vi­sa­de det sig att per­so­ner­na som de spa­na­de på var på väg att läm­na plat­sen och han fick bråt­tom att föl­ja ef­ter. I sam­band med det glöm­des vap­net.

Ham­na­de i orät­ta hän­der

Först ef­ter ett par tim­mars in­ten­siv spa­ning upp­täck­te po­lis­man­nen att hans va­pen sak­na­des. Vap­net ham­na­de då i orät­ta hän­der och göm­des in­nan det åter­fanns ef­ter en tids de­tek­tiv­ar­be­te av and­ra po­li­ser som lyc­ka­des att ringa in tju­ven med hjälp av ben­sin sta­tio­nens kas­sakvit­ton och över­vak­nings­bil­der.

Nämn­den har för­stå­el­se

Po­li­sens per­so­na­l­an­svars­nämnd har för­stå­el­se för att po­lis­man­nens pres­sa­de si­tu­a­tio­nen vid till­fäl­let men väl­jer än­då att straf­fa ho­nom med lö­ne­av­drag.

I ett lik­nan­de fall fick en kvinn­lig po­lis i re­gi­on Stock- holm – som glöm­de sitt tjäns­te­va­pen på en re­stau­rang­to­a­lett längs med E4 ut­an­för Ödes­hög – sam­ma på­följd, det vill sä­ga ett lö­ne­av­drag som sträc­ker sig över fem da­gar.

Vap­net åter­fanns då av en pri­vat­per­son med åt­ta pa­tro­ner i ma­ga­si­net. Även i det­ta fall såg nämn­den po­si­tivt på po­li­sens eg­na åt­gär­der, men be­to­na­de sam­ti­digt att age­ran­det va­rit så pass oakt­samt att det in­te kan bli frå­ga om nå­gon an­nan på­följd än ett lö­ne­av­drag.

LÖ­NE­AV­DRAG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.