Jazz­klas­si­ker sat­sar på fes­ti­val & klubb på Va­land

Ny­li­gen fi­ra­de Gö­te­borg Clas­sic Jazz 40 år. Nu stor­sat­sar för­e­ning­en med bå­de klubb och stor fes­ti­val i höst. Men re­dan den 24 maj tjuv­star­tar man på Va­land.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborgshelg - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Med cir­ka 850 med­lem­mar är verk­sam­he­ten god. Mer gläd­jan­de är att sats­ning­en på att hit­ta unga med­lem­mar till den 40-åri­ga jazz­för­e­ning­en är po­si­tiv.

– Det är väl en 30, 40 som är med i oli­ka band plus någ­ra i vår sty­rel­se, sä­ger ord­fö­ran­de Bo John­son, som gär­na ser fler unga med­lem­mar i för­e­ning­en.

Gö­te­borg Clas­sic Jazz fyll­de nyss 40 år och siktar nu mot fram­ti­den. I höst med Clas­sic Jazz Fes­ti­val på fy­ra sce­ner med 19 ak­ter som fyl­ler Va­land från golv till tak med New Or­le­ans, swing och dixi­e­land.

– Vi in­le­der fes­ti­va­len med en pa­rad från Kungsports­plat­sen till Va­land, för­kla­rar Bo John­son.

”Jaz är in­ne nu”

Ef­ter det vän­tar klubb­verk­sam­he­ten två gång­er i må­na­den. Även det­ta på Va­land.

– Vi läm­nar där­med vår verk­sam­het på S/S Ma­rie- holm. Det var fak­tiskt Va­land som tog kon­takt med oss. Jazz är in­ne nu, sä­ger Bo John­son.

Re­dan på tors­da­gen 24 maj tjuv­star­tar Gö­te­borg Clas­sic Jazz sin klubb­verk­sam­het på Va­land. På scen: In­stant Swing och Pa­pa Pi­ders Jazz­band med swing re­spek­ti­ve dixie.

– När klubb­verk­sam­he­ten i hös­ten drar igång är än­nu in­te klart. Men det blir ef­ter fes­ti­va­len 7–9 sep­tem­ber. Vi mås­te först kol­la så att vi in­te kroc­kar med and­ra klub­bar på Va­land, sä­ger Bo John­son.

FO­TO: TOM HÅRD AF SEGERSTAD

SVÄNG. Olof Skoogh, te­nor­sax­o­fo­nist, tar sig le­digt från swing till dixi­e­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.