Han gör skiv­de­but med hjäl­pen från si­na vän­ner

Den skrov­li­ga rös­ten har haft se­dan barns­ben. Den eg­na mu­si­ken se­dan gym­na­si­e­ti­den. Nu är 21-åri­ge Leo West­lins de­but-EP klar – med li­te hjälp från si­na vän­ner. – En stor eloge till dem, sä­ger han.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborgshelg -

Med en per­son­ligt röst och ett eget ut­tryck är 21-åri­ga Leo West­lin klar med sin de­but-EP.

Men det tog bå­de sin tid och kos­ta­de på.

Leo West­lin, upp­vux­en och bo­en­de i Jo­han­ne­berg, drab­ba­des av en de­pres­sion som ock­så på­ver­ka­de kre­a­ti­vi­te­ten.

– Jag mår bätt­re nu med hjälp av bå­de psy­ko­log och fy­si­o­te­ra­peut. Jag är en bå­de ex­cent­risk och ex­tro­vert män­ni­ska. Men jag käm­par ock­så mot be­slut­sång­est och själv­kri­tik, sä­ger han.

– Jag har all­tid va­rit en känslo­män­ni­ska med hu­mör­sväng­ning­ar. Men i hös­tas och vint­ras var det ut­ö­ver det van­li­ga och jag blev de­pri­me­rad.

Sam­ti­digt poc­ka­de mu­si­ken på och det var ju den han vil­le gö­ra. Men ef­ter re­le­a­sen av de­but­sing­eln ”Got­hia” i hös­tas tog det emot.

Tack va­re vän­ner som knuf­fa­de på och bi­drog till pro­ces­sen pro­du­ce­ra­des yt­ter­li­ga­re fem lå­tar, som nu har ham­nat på EP:n ”Mood wa­ves”.

– När jag måd­de som sämst bo­ka­de de in en stu­dio där grun­der­na till två av lå­tar­na las. För att de tyck­te att jag för­tjä­na­de det. En stor eloge till dem, sä­ger Leo West­lin. Och... hur är det nu med rös­ten?

– Jag är född med skrov­lig röst, så den har jag haft se­dan barns­ben. Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

DEBUTANT. Leo West­lin kom­mer med EP:n ”Mood wa­ves” i da­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.