Min de­men­ta mor sa ja till nytt elav­tal – är det lag­ligt?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Min de­men­ta mor har bli­vit upp­ringd och påprac­kad ett nytt elav­tal. Hon minns det in­te ens själv. När jag ring­er det nya bo­la­get så sä­ger de att de har en ljud­in­spel­ning där min mor tac­kar ja till det nya av­ta­let.

Hur kan jag gå till väga för att få ord­ning på det­ta och få till­ba­ka hen­nes gam­la el­bo­lag.

Det kan ju in­te va­ra lag­ligt att ringa gam­la de­men­ta män­ni­skor och lu­ra dem på det här sät­tet.

Ut­gångs­punk­ten i svensk rätt är att av­tal ska hål­las. Den prin­ci­pen väger tungt och det krävs gans­ka myc­ket för att från­gå den. Ba­ra det fak­tum att din mor är de­ment räc­ker in­te.

Det krävs att hon är satt un­der för­myn­dar­skap och har en God man som har hand om hen­nes eko­no­mi för att de av­tal som hon in­går ska va­ra ogil­ti­ga.

Om du miss­tän­ker att fö­re­ta­get lu­rat din mam­ma så kan du be­gä­ra att få lyss­na på in­spel­ning­en av te­le­fon­sam­ta­let där hon ingick av­ta­let. Är det up­pen­bart att hon in­te för­står vad säl­ja­ren sä­ger kan det va­ra grund för att ogil­tig­för­kla­ra av­ta­let.

Du kan hö­ra av dig till Kon­su­ment Gö­te­borg om du vill ha hjälp med det på 031–368 08 00. Om det är mind­re än 14 da­gar se­dan hon ingick av­ta­let kan din mor ut­nytt­ja sin ång­er­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.