Be­strid ad­vo­ka­tens brev om du in­te har lad­dat ner fil­men

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

För en vec­ka se­dan fick jag ett brev från en ad­vo­kat­by­rå i Dan­mark. De häv­da­de att jag ha­de lad­dat ner en film för ett och ett halvt år se­dan. De ha­de fått tag på min IP-adress av min in­ter­net­le­ve­ran­tör.

Nu er­bju­der de en för­lik­ning där jag ska be­ta­la näs­tan 4500 kro­nor för att slip­pa ham­na i dom­stol. Jag är snart 70 år och har ald­rig lad­dat ner nå­gon film. Bre­vet känns hot­fullt och jag vet in­te vad jag ska gö­ra.

Om du in­te har lad­dat ner nå­got så är du hel­ler in­te skyl­dig att be­ta­la nå­got. Du ska i så fall be­stri­da kra­vet från ad­vo­kat­fir­man. Be­stri­dan­det ska du gö­ra skrift­ligt och grun­den är att du in­te har lad­dat ner nå­gon film.

Det kom­mer då va­ra upp till ad­vo­kat­by­rån att be­vi­sa att du verk­li­gen gjort det. Om det där­e­mot är så att man miss­tän­ker att man själv el­ler nå­gon som an­vänt nät­ver­ket har strea­mat el­ler lad­dat ner nå­got olov­li­gen ska man nog tän­ka ef­ter bå­de en och två gång­er. Ett be­stri­dan­de kan då le­da till en dom­stols­pro­cess som kan bli myc­ket kost­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.