Myn­dig­het ry­ter till mot chock­hy­ra

Hy­res­vär­den Ro­bert Dick­sons stif­tel­ses hy­reskrav kri­ti­se­ras på hög­re ort. Nu krä­ver läns­sty­rel­sen att stif­tel­sen slår fast vad en ”mind­re be­med­lad” hy­res­gäst får tjä­na.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Hy­res­vär­den Ro­bert Dick­sons stif­tel­ses hy­reskrav kri­ti­se­ras på hög­re ort. Nu krä­ver läns­sty­rel­sen att stif­tel­sen slår fast vad en ”mind­re be­med­lad” hy­res­gäst tjä­nar. CENT­RUM

GöteborgDirekt har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om hy­res­gäs­ter­na på Carl Grim­bergs­ga­tan i An­ne­dal som an­ord­na­de ett sor­ge­tåg mot hy­res­vär­den Ro­bert Dick­sons stif­tel­ses pla­ne­ra­de hy­res­höj­ning­ar i om­rå­det.

Hy­res­gäs­ter­na an­ser att höj­ning­en stri­der mot stif­tel­sens syf­te att er­bju­da bo­stä­der med en rim­lig hy­res­ni­vå åt mind­re be­med­la­de ar­be­ta­re och har där­för vänt sig till läns­sty­rel­sen.

”Mind­re be­med­lad”

Nu rap­por­te­rar Hem & Hy­ra att ef­ter en över­syn har läns­sty­rel­sen fat­tat be­slut och kri­ti­se­rar stif­tel­sens age­ran­de. Kri­ti­ken in­ne­bär bland an­nat att det tyd­ligt ska fram­gå hur myc­ket nya hy­res­gäs­ter ska få tjä­na. Att lik­stäl­la en ”mind­re be­med­lad” per­son med en van­lig lö­ne­ar­be­ta­re. Det du­ger in­te, an­ser läns­sty­rel­sen.

Den pla­ne­ra­de re­no­ve­ring­en på Carl Grim­bergs­ga­tan be­räk­nas kos­ta runt 140 mil­jo­ner kro­nor och i sam­band med re­no­ve­ring­ar­na vill stif­tel­sen hö­ja hy­ror­na 40–60 pro­cent.

– Om vi in­te får ta ut en hög­re hy­ra ham­nar vi i en pre­kär si­tu­a­tion. Då kan vi bli tvung­na att säl­ja hu­sen. Vi har un­der­sökt möj­lig­he­ten med läns­sty­rel­sen och vi har rätt att säl­ja. Men vad jag kän­ner till så har stif­tel­sen in­te gjort det hit­tills och vi hop­pas slip­pa gö­ra det i fram­ti­den, sä­ger stif­tel­sens vd Mi­kael Jans­son till Hem & Hy­ra.

Choc­kad vd

För­hand­ling­ar på­går mel­lan Hy­res­gäst­för­e­ning­en och stif­tel­sen som me­nar att de­ras krav lig­ger un­der bruks­vär­det. Hy­res­gäst­för­e­ning­en hål­ler in­te med.

Mi­kael Jans­son me­nar att be­slu­tet från läns­sty­rel­sen in­te på­ver­kar för­hand­ling­ar­na i dags­lä­get. Han är för­vå­nad över kri­ti­ken.

– Vi mås­te ana­ly­se­ra det först. Jag är li­te choc­kad. Hur ska stif­tel­sen kun­na be­dri­va fort­satt verk­sam­het?, sä­ger han.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

MINNESRUNA. Hy­res­gäs­ter­na ska sym­bo­liskt be­gra­va Dick­sons­ka stif­tel­sens stad­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.