Slu­ta­de dric­ka – nu ska­par Mat­ti

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

17 år gam­mal var det pre­des­ti­ne­rat att han skul­le bli al­ko­ho­list. Hans ska­par­kraft gick hand i hand med flas­kan. Men se­dan fem år är Mat­ti Ol­li­ka­i­nen nyk­ter – och mer kre­a­tiv än nå­gon­sin.

KREATIVITET. Ol­li­ka­i­nen blev mer kre­a­tiv med ett liv ut­an al­ko­ho­len

Vi träf­fas på ett kafé i Olskro­ken. Där har Mat­ti Ol­li­ka­i­nen be­ställt in kaf­fe och mor­gon­fi­lo­so­fe­rar.

Hans band Frans­ka Tri­on är klart med sitt nya al­bum – ”Blod på vå­ra hän­der”. Det ni­on­de se­dan 2005 och det om det vi ska pra­ta. Men med Mat­ti Ol­li­ka­i­nen blir det all­tid mer än mu­sik.

I som­ras fi­ra­de han fem år som nyk­ter. Ett stolt fak­tum för den kre­a­ti­va mu­si­kern, vars ka­len­der är full­teck­nad med upp­drag.

– Fast jag har dra­git ned. Nu hand­lar det kanske om 150 spel­ning­ar och stu­di­o­jobb per år, sä­ger han.

– Ti­di­ga­re tac­ka­de ja jag till allt. Men i höst har jag sagt nej till myc­ket för att fo­ku­se­ra på Frans­ka Tri­on. Det gick väl­digt bra för oss i vå­ras. Vi vill spin­na vi­da­re på den tren­den.

”Det kun­de bli svårt ut­an”

Se­dan han val­de bort al­ko­ho­len har in­spi­ra­tio­nen istäl­let run­nit till. Men det var av räds­la för att det skul­le va­ra pre­cis tvärt om, som be­slu­tet kom att drö­ja.

– Jag ha­de al­ko­ho­len för att däm­pa psy­ket, men ock­så för att skri­va tex­ter. Jag visste att det kun­de bli svårt ut­an, men det fick det va­ra värt, sä­ger han.

– När jag nu har bli­vit nyk­ter har så myc­ket po­si­tivt kom­mit ut av det. Jag visste in­te hur det skul­le gå till, men kanske stod stjär­nor­na rätt där och då. Jag ser de här fem åren som ett slags be­lö­ning. Han ryc­ker på ax­lar­na. – När jag slu­ta­de var det myc­ket som för­lös­tes.

Så med kor­ken på flas­kan flö­da­de istäl­let in­spi­ra­tions­käl­lan till. Den öser han nu rik­ligt ur. In­te säl­lan med al­ko­hol och dess be­rus­ning och för­därv i de när­mast do­ku­men­tä­ra tex­ter­na.

– Med ” Blod på vå­ra hän­der” sök­te vi en sa­go­käns­la. Även om det kanske emel­lanåt blir li­te ba­nalt är det nå­got trolskt över det.

– När lå­ten väl är gjord går det snabbt. Var­je ski­va får en ny vin­kel, så jag tyc­ker att vi lyc­kas få en stor va­ri­a­tion från en ski­va till en an­nan. Pro­du­cen­ten Mat­ti­as Glavå är en vik­tig be­stånds­del. Han ploc­kar all­tid fram nya ljud. Han är duk­tig och

vi li­tar på ho­nom.

Nio al­bum, men hur väl­jer han och band­med­lem­mar­na då re­per­to­ar ut­i­från dem ...?

– Li­te blir det för­stås det se­nas­te som vi vill lyf­ta fram. Men det blir ju ock­så så­dant som folk gil­lar. Vi vill ju ha re­spon­sen. I prin­cip kan vi he­la vår re­per­to­ar. Om nå­gon ro­par ef­ter en spe­ci­ell låt kör vi den. Det är in­te ovan­ligt och är ba­ra kul, sä­ger han.

Spe­la­de på Gö­tap­lat­sen

I som­ras, un­der Kul­tur­ka­la­set, spe­la­de Frans­ka Tri­on på Gö­tap­lat­sen. Till Mat­ti Ol­li­ka­i­nens för­tjus­ning kom om­kring 3 000 per­so­ner.

– Ja, det var över­ras­kan­de. Visst fanns det myc­ket fans, men jag tror ock­så att vi har hit­tat nya öron, sä­ger han.

Nya öron hop­pas han ock­så få ut­an­för Sve­ri­ge med Frans­ka Tri­on.

– Det spri­der sig och det märks på be­ställ­ning­ar­na av vå­ra ski­vor. Sam­ti­digt, vi är svensk­språ­ki­ga. Så vi bör­jar med Nor­den.

Om nå­gon ro­par en spe­ci­ell låt kör vi den.

FOTO: KAI MAR­TIN

FINGERFÄRDIG. Pi­a­nis­ten Mat­ti Ol­li­ka­i­nen är fli­tig med sin Frans­ka Tri­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.