Te­le­fo­ner­na ring­de och fin­kläd­da skrek

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - JOAKIM FRANSSON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! joakim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

Sön­dag 16 sep­tem­ber fi­rar jag 30 år i yr­ket. Jag bor­de in­te tröt­ta ut er med anek­do­ter om hur Gu­ten­berg och jag skrat­ta­de när vi knac­ka­de si­dor i bly. Men än­då. Jag klev in på min förs­ta re­dak­tion i slut­tam­pen av en val­rö­rel­se och kny­ter ihop des­sa 30 år ge­nom att läg­ga en an­nan val­rö­rel­se bakom mig. Det väc­ker min­nen.

På den ti­den fanns det gott om an­ställ­da på re­dak­tio­ner­na sam­ti­digt som pro­ces­sen att gö­ra tid­ning var kom­pli­ce­rad och tidskrä­van­de. Re­port­rar knatt­ra­de på skriv­ma­ski­ner och fo­to­gra­fer kom hem med film­rul­lar som skul­le ”sop­pas”. Te­le­fo­ner ring­de oav­bru­tet, det ser­ve­ra­des buffé­mat, nå­gon sma­ka­de dis­kret ur en flas­ka starkt ut­an att nå­gon miss­tyck­te och and­ra sprang om­kring fin­kläd­da och

ba­ra skrek på varand­ra.

I dag är det tvärt om. Vår re­dak­tion låg öde un­der val­nat­ten. Re­port­rar­na Pers­son och Ri­sen­fors le­ve­re­ra­de tex­ter och bil­der i re­al­tid di­rekt från val­va­kor­na och jag satt hem­ma i var­dags­rum­met i mys­klä­der och såg till att allt pub­li­ce­ra­des på go­te­borg­di­rekt.se var­ef­ter de skrev. Allt var in­te bätt­re förr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.