Mör­dad vän hyl­las med bok

2010 mör­da­des Pel­le Nord­kvist vid en ban­ko­mat. Men mor­det kom se­na­re att be­trak­tas som ett hat­brott. Nu kom­mer Mir­re Sen­ne­heds bok, ba­se­rad på då­det, som hyl­lar den dö­da­de vän­nen.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Kai Martin Nyfiken På ... - KAI MAR­TIN NYFIKEN PÅ ... Te­le­fon: 070-863 90 37 E-post: ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se Text och foto: Kai Mar­tin

BOKSLÄPP. Pel­le Nord­kvists min­ne vår­das i Mir­re Sen­ne­heds ro­man: ”Vi var li­ka”

M ir­re Sen­ne­hed kom från Lin­kö­ping till Gö­te­borg 2006. Nyss fär­dig med lum­pen ha­de hon kon­sta­te­rat att vän­ner­na dra­git vi­da­re ut i värl­den. Lin­kö­ping kän­des plöts­ligt trång. För ef­ter att se­dan el­va års ål­der hål­lit in­ne med den sub­kul­tur som vux­it i hen­ne se­dan hon upp­täck­te Ma­rilyn Man­son och Eb­ba Grön ha­de hon bör­jat fär­ga hå­ret. Ett förs­ta steg mot att be­kän­na för sig själv den hon vil­le va­ra.

– Det var tufft att va­ra an­norlun­da som 11-åring. Jag or­ka­de in­te det och var ”van­lig” i många år. Men i slu­tet av lum­pen fär­ga­de jag hå­ret rött. Min löjt­nant skrev ”Sen­ne­hed! Rys­sen ser dig på långt håll!”, sä­ger hon och ler.

”Syn­ta­re och go­ta­re är pret­to”

Det blev allt­så Gö­te­borg ef­ter lum­pen, en stad hon val­de för att den var rik kul­tu­rell och för att det fanns grup­pe­ring­ar av män­ni­skor som hon trod­de hon kun­de sö­ka sig till.

– Jag fix­a­de ett rum i Ma­jor­na. Ha­de in­flytt­nings­fest och jag sa till folk att sä­ga till folk att kom­ma. Det blev 70 per­so­ner, be­rät­tar hon.

– Det är skill­nad på de syn­tar­na som kom och pun­ka­re. In­te en pryl gick sön­der. Syn­ta­re och go­ta­re är pret­to.

Hon blev snart en del av den al­ter­na­ti­va rö­rel­sen och hit­ta­de vän­ner där, sam­ti­digt som hon drab­ba­des av de­pres­sion. Det var i den ve­van hon träf­fa­de Pel­le Nykvist.

– Han ha­de själv va­rit drab­bad av psy­kisk ohäl­sa, men kom­mit ur det. Han blev min vän, han och jag var li­ka på nå­got vis, och vi­sa­de på att det var möj­ligt att kom­ma ur de­pres­sio­nen, sä­ger Mir­re Sen­ne­hed.

Hon blev mer och mer en­ga­ge­rad i Gö­te­borgs nö­jes­liv som klub­bar­ran­gör och dj. Pel­le Nykvist bistod med att brän­na mu­sik på cd till hen­ne. Han var en per­son som såg and­ra, som in­te bryd­de sig om lägg­ning, kläd­stil el­ler vil­ken mu­sik and­ra lyss­na­de på. Han var to­le­rant, äls­ka­de Bro­der Da­ni­el mer än nå­got an­nat. In­spi­re­rad av sång­a­ren Hen­rik Berg­gren bar han ock­så stjär­nor fast­klist­ra­de i an­sik­tet.

– Bil­den på om­sla­get är in­te Pel­le, ut­an en an­nan kom­pis som he­ter Vik­tor. Men de är väl­digt li­ka, för­kla­rar Mir­re Sen­ne­hed.

Men att va­ra smin­kad, ha stjär­nor i an­sik­tet och svart­fär­gat hår gjor­de ock­så att han med vän­ner blev ut­sat­ta för hån och kränk­ning­ar på stan.

– Han sa all­tid ”bry dig in­te”. Han me­na­de att om vi in­te bryd­de oss skul­le de som höll på att slu­ta. Hon tyst­nar en stund. – Men det blev in­te så.

Kniv­sku­ren på Läns­manstor­get

I feb­ru­a­ri 2010 blev han kniv­stuc­ken i en at­tack vid en ban­ko­mat vid Läns­manstor­get och dog kort där­ef­ter. Mor­det be­skrevs först som ” ban­ko­mat­mor­det”. Men se­na­re fram­kom upp­gif­ter om de två gär­nings­män­nen som pe­ka­de på att det hand­la­de om ett hat­brott.

För Mir­re Sen­ne­hed blev det ett trau­ma, som har ta­git år att be­ar­be­ta.

– Jag bör­ja­de skri­va boken re­dan 2010. Men har skri­vit om den och re­di­ge­rat den fle­ra gång­er fram till den ver­sion som nu bli­vit boken, sä­ger hon.

– För mig har det va­rit vik­tigt att fo­ku­se­ra på Pel­le, som i boken he­ter Philip. Jag är skep­tisk till själv­bi­o­gra­fi­er, så det här är en skön­lit­te­rär ro­man ba­se­rad på ho­nom. Han var min vän och in­spi­re­ra­de mig då jag måd­de då­ligt. Jag kän­de att jag var skyl­dig ho­nom nå­got ef­ter hans död. Mor­det på ho­nom var som en spark i an­sik­tet på oss i den sub­kul­tu­rel­la värl­den. Där­för tror jag att det är vik­tigt med ac­cep­tans i sam­häl­let och att vi mås­te pra­ta om det.

Mor­det på ho­nom var en spark i an­sik­tet på oss i den sub­kul­tu­rel­la värl­den.

FOTO: KAI MAR­TIN

BOKAKTUELL. Mir­re Sen­ne­hed skrev boken ”Poj­ken med stjär­nor­na” ef­ter mor­det på vän­nen Pel­le Nykvist.

SUBKULTURELL. Mir­re Sen­ne­hed vill ha sin stil och bli ac­cep­te­rad för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.