Öp­pet mö­te: Nu kan du tyc­ka till om nya Ma­jval­len

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Hur tyc­ker du att fram­ti­dens Ma­jval­len ska se ut? Kom­mu­nen bju­der nu in när­bo­en­de och för­e­nings­ak­ti­va till att tyc­ka till om om­rå­det – bå­de ge­nom ett öp­pet di­a­log­mö­te och en di­gi­tal en­kät. MA­JOR­NA

Det bör­ja­de med ett Gö­te­borgs­för­slag från Aza­lea BK och Gö­te­borgs FF för­ra året som de kal­la­de Vi­sion Ma­jval­len – från id­rotts­plats till en mö­tes­plats. För­sla­get fick över 200 rös­ter och i id­rott­s­och för­e­nings­nämn­den be­slu­ta­de po­li­ti­ker­na att ar­be­ta vi­da­re med för­sla­get.

Som en del i det­ta har nu gö­te­bor­gar­na chan­sen att tyc­ka till. Tors­da­gen den 13 sep­tem­ber bjuds för­e­nings­ak­ti­va och när­bo­en­de in till di­a­log på bou­le­cent­ret på Ma­jval­len. Men re­dan nu kan man tyc­ka till i en di­gi­tal en­kät.

– Vi vil­le få till­gäng­lig­het för fler att få tyc­ka till. I en­kä­ten sva­ra man ock­så på frå­gor om man bor i när­om­rå­det, hur man nytt­jar Ma­jval­len, hur gam­mal man är, sä­ger verk­sam­hets­ut­veck­la­re Mar­tin Ma­ros.

Får man dröm­ma fritt el­ler är det nå­got man mås­te för­hål­la sig till?

– Man kan dröm­ma gans­ka fritt. Pro­jek­ten är ju in­te be­slu­tat än så det finns inga peng­ar än, sä­ger Mar­tin Ma­ros.

En­kä­ten är öp­pen till och med 16 sep­tem­ber. Där­ef­ter ska en­kä­ter­na och syn­punk­ter­na från di­a­log­mö­tet sam­man­stäl­las och un­der hös­ten tar id­rotts- och för­e­nings­för­valt­ning­en fram ett för­slag och hur stor bud­get som be­hövs. Se­dan är det upp till id­rotts- och för­e­nings­nämn­den och kom­mun­full­mäk­ti­ge att ta ett be­slut.

I om­rå­det runt Ma­jval­len prö­var ock­så stads­bygg­nads­kon­to­ret om det går att pla­ce­ra en scout­stu­ga som ock­så kom­mer dis­ku­te­ras den 16 sep­tem­ber.

FOTO: GÖ­TE­BORGS STAD

VIK­TIG. Ma­jval­len är en av få centralt be­läg­na id­rotts­an­lägg­ning­ar i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.