Nu vän­tar nytt ka­os – vid Älvs­borgs­bron

Med start i mars näs­ta år och tre år fram­åt för­svin­ner två kör­fält på Älvs­borgs­bron, när täts­kikt och fo­gar ska fix­as. ”Det kom­mer att på­ver­ka all tra­fik”, sä­ger Tra­fik­ver­kets ana­ly­ti­ker.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Si­dan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

GÖ­TE­BORG

Se­dan 2016 har 52 år gam­la Älvs­borgs­bron fått nytt täts­kikt på gång- och cy­kel­ba­nor­na och för­stärkt räc­ke mot bil­tra­fi­ken. Gång- och cy­kel­ba­nor­na på­ver­kas fram till bör­jan av de­cem­ber. Näs- ta år är det bil- och buss­tra­fi­kens tur.

– Un­der be­lägg­ning­en finns det nå­got som he­ter täts­kikt som skyd­dar be­tong­en. Det ska ploc­kas bort och då blir det en del be­ton­gre­pa­ra­tio­ner. Se­dan finns det även fo­gar där brons rö­rel­se sit­ter som ock­så ska re­pa­re­ras, sä­ger Adri­a­no Mag­li­ca, na­tio­nell sam­ord­na­re för sto­ra bro­ar på Tra­fik­ver­ket.

Ar­be­tet är tänkt att på­bör­jas i mit­ten av mars och på­gå fram till no­vem­ber. Un­der 2020 och 2021 vän­tar lik­nan­de ar­bets­pe­ri­o­der. När ar­be­tet drar igång kom­mer ett kör­fält i var­de­ra rikt­ning stäng­as vil­ket för­vän­tas ska­pa stor på­ver­kan på tra­fi­ken.

– Vi tit­tar på oli­ka upp­lägg nu. Det kom­mer att på­ver­ka all tra­fik. Som­ma­rens ut­ma­ning med Gö­ta­tun­neln var re­la­tivt han­ter­lig. Ris­ken är att tra­fik­på­ver­kan vid Älvs­borgs­bron kom­mer att bli stör­re. Nu tit­tar vi på al­ter­na­ti­va vägar, sä­ger Ber­til Hall­man på Tra­fik­ver­ket. Vad kan det va­ra för vägar?

– För­stärkt båt­tra­fik ex­em­pel­vis. Vi tit­tar på om man kan hy­ra in bå­tar från Hol­land. I Rot­ter­dam har de ett kon­cept som he­ter Cy­kel och båt som är ett eget tra­fik­slag. Det är nå­got vi skul­le kun­na ut­veck­la för att in­te be­hö­va lö­sa bus­san­slut­ning­ar. Det är helt en­kelt bå­tar an­pas­sa­de för cy­klis­ter som an­slu­ter till en cy­kel­väg.

FO­TO: MOSTPHOTOS

STOR PÅ­VER­KAN. Fy­ra av brons sex kör­fält kom­mer att hål­las öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.