Ho­tad Väst­länk­per­so­nal får stöd Hot, tra­kas­se­ri­er och ska­de­gö­rel­se har bli­vit var­dag för per­so­nal som ar­be­tar med pro­jek­tet Väst­län­ken. Fle­ra hän­del­ser har po­li­san­mälts.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Gö­te­borg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

GÖ­TE­BORG Med­ar­be­ta­re i pro­jek­tet Väst­län­ken vitt­nar om hot och tra­kas­se­ri­er som de har ut­satts för i sin yr­kes­roll. Fle­ra hän­del­ser har lett till po­li­san­mäl­ning­ar. En­ligt Ag­ne­ta Eklund, kom­mu­ni­ka­tör för Väst­län­ken, har det för­u­tom hot och tra­kas­se­ri­er även fö­re­kom­mit ska­de­gö­rel­se av sä­ker­hets­ut­rust­ning för en ent­re­pre­nör vid Lin­néplat­sen, vil­ket GT var först med att rap­por­te­ra om.

– Vi har sedan ti­di­ga­re po­li­san­mält fle­ra ären­den och har fle­ra in­ci­den­ter som vi nu hål­ler på att sam- man­stäl­la. Det kan ock­så fin­nas fle­ra hän­del­ser i var­je an­mä­lan. Dess­utom sam­lar vi in in­for­ma­tion från vå­ra ent­re­pre­nö­rer över vad som skett i an­slut­ning till de­ras ar­bets­plat­ser, sä­ger Ag­ne­ta Eklund.

En­ligt hen­ne bör­ja­de tra­kas­se­ri­er­na för un­ge­fär ett år sedan och hon be­rät­tar att även hon ut­satts för ver­ba­la tra­kas­se­ri­er.

– Det­ta är nå­got som mer el­ler mind­re finns med he­la ti­den om man ar­be­tar med pro­jek­tet Väst­län­ken. Sedan be­ror det na­tur­ligt­vis på vem man är och vil­ken roll man har, om man ut­ta­lar sig i me­dia och så vidare. Då är san­no­lik­he­ten större att man kän­ner av det. Vi pra­tar myc­ket om det och det finns stöd att få. Det fick jag när jag ut­sat­tes.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKA­DE­GÖ­REL­SE. En av po­li­san­mäl­ning­ar­na rör ska­de­gö­rel­se av sä­ker­hets­ut­rust­ning på ar­bets­plat­sen vid Lin­néplat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.