Kan jag av­slu­ta le­a­singav­tal i för­tid?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Jag bör­ja­de lea­sa en bil för un­ge­fär ett år sedan. Nu har jag bli­vit ar­bets­lös och har in­te läng­re möj­lig­het att ha kvar bi­len. Kan jag av­slu­ta le­a­sing­en trots att det är två år kvar på le­a­sing­pe­ri­o­den?

Det finns ing­en lag som re­gle­rar le­a­sing av bi­lar där­för mås­te du tit­ta i ditt spe­ci­fi­ka le­a­singav­tal för att ta re­da på vil­ka möj­lig­het du har att kom­ma ur av­ta­let. När du teck­nar ett av­tal om pri­vat­le­a­sing är det van­li­gas­te att du bin­der dig i tre år och du har som hu­vud­re­gel in­te rätt att sä­ga upp av­ta­let i för­tid. I de fall le­a­singav­ta­let tillå­ter att du sä­ger upp le­a­singav­ta­let i för­tid är det of­tast väl­digt dyrt.

I vis­sa av­tal kan le­a­sing­ta­ga­ren be­hö­va be­ta­la 35 pro­cent av åter­stå­en­de le­a­singav­gif­ter. För att ta re­da på om du kan sä­ga upp ditt av­tal och hur myc­ket det skul­le kos­ta för dig mås­te du lä­sa ditt spe­ci­fi­ka av­tal.

Om le­a­sing­gi­va­ren in­te kan hjäl­pa dig kan vi kon­su­mentråd­gi­va­re på Konsument Gö­te­borg hjäl­pa dig att tol­ka ditt av­tal.

För att bi­lut­hyr­nings­fir­man ska kunna krä­va dig på er­sätt­ning mås­te de för det förs­ta be­vi­sa att det finns ska­dor på bi­len och de mås­te även kunna be­vi­sa att ska­dan har upp­kom­mit un­der ti­den du hyr­de bi­len.

Ett be­sikt­nings­pro­to­koll som du har fått god­kän­na in­nan hy­res­ti­den på­bör­ja­des kan be­vi­sa att ska­dan i vart fall in­te fanns när du fick bi­len. Dä­re­mot kan det bli svå­ra­re för bi­lut­hyr­nings­fir­man att be­vi­sa att ska­dan in­te har upp­kom­mit på par­ke­rings­plat­sen. Om fir­man in­te kan be­vi­sa att det är du som har or­sa­kat ska­dor­na är du in­te skyl­dig att be­ta­la för dem. Om du och bi­lut­hyr­nings­fir­man in­te kan kom­ma över­ens kan du kost­nads­fritt gö­ra en an­mä­lan till All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN). rings­vill­ko­ren för just din för­säk­ring. Ge­ne­rellt sett gäl­ler av­be­ställ­nings­skyd­det en­dast vid akut sjuk­dom och in­te om sjuk­do­men har va­rit känd vid be­ställ­ning­en av re­san. Tit­ta där­för i för­säk­rings­vill­ko­ren och läs ex­tra nog­grant om vil­ka in­skränk­ning­ar som gäl­ler för din för­säk­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.