Rös­ham­mar om svag­het

Mar­tin Rös­ham­mar de­bu­te­rar – med sin tred­je bok. Till­sam­mans med fri­id­rotts­le­gen­da­ren Pa­trik Sjö­berg och psy­ko­log Re­bec­ka Malm har han skri­vit ”Hur svag­het kan bli styr­ka”. FÖR­FAT­TA­RE. Gö­te­borgs­jour­na­lis­ten Mar­tin Rös­ham­mar ger hopp åt Pa­trik Sjö­berg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - KAI MAR­TIN NY­FI­KEN PÅ ... Te­le­fon: 070-863 90 37 E-post: ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se Text och fo­to: Kai Mar­tin

GÖ­TE­BORG A lf Ro­bert­son ut­tryc­ker det fint i över­sätt­ning­en av To­ny Ben­nets klas­si­ker ”I left my he­art in San Fran­ci­sco”: ”… men ing­en­stans på jor­den har jag det li­ka bra som då jag kom­mer hem till min egen lel­le stad…”.

Fri­lans­jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Mar­tin Rös­ham­mar hin­ner knappt kom­ma av X2000 från Stock­holm, där han bor se­dan 18 år, för­rän han väd­rar i luf­ten och lå­ter at­mo­sfä­ren från sin hemstad fyl­la lung­or och sin­nen.

GöteborgDirekt fång­ar ho­nom mel­lan upp­dra­gen som jour­na­list och för­fat­ta­re, en in­ter­vju med lö­pa­ren Musta­fa Mo­ha­med, och Bok­mäs­san. Han är ak­tu­ell med sin tred­je bok, som ock­så är hans de­but. När vi sit­ter på en re­stau­rang vid Cen­tra­len re­der han ut allt.

– Runt 2015 gick in­tres­set ner för gäl­lan­de fri­lans­jour­na­lis­ter. Jag släng­de iväg en bokidé till Po­la­ris, för­la­get, om ri­va­li­te­ten mel­lan stä­der­na Man­ches­ter och Li­ver­pool, fot­bol­len.

Ut­veck­las till re­por­ta­ge­bok

Han fick napp, även om bo­ken kom­mit att ut­veck­las till mer av en re­por­ta­ge­bok. Punk­ten är pre­cis satt för den, som be­räk­nas kom­ma ut i vår. I sam­ta­let med för­la­get kom ock­så idén om att va­ra spök­skri­va­re för själv­bi­o­gra­fi­er.

– Jag fick nej från Torbjörn Nils­son. Li­kaså från To­mas vom Bröms­sen. Men det kom­mer bli en upp­föl­ja­re av Pa­trik Sjö­bergs me­moar­bok ”Det du in­te såg” från 2011.

Två böc­ker, allt­så. Men det är med den tred­je som han gör sin de­but.

– Jo, så är det. Om man in­te räk­nar mi­ni­böc­ker­na som kom på för­la­get Te­le­gram ba­se­rad på re­por­ta­ge­por­trätt jag gjort på Mikael Pers­brandt, Gö­ran Grei­der med fle­ra.

”Ald­rig bott på ho­tell i Gö­te­borg”

Ja, Mar­tin Rös­ham­mars för­fat­tar­skap är in­te lätt att hål­la re­da på. Men om tre­an kom­mit, så kom­mer allt­så et­tan och två­an så små­ning­om.

Han flyt­ta­de till­sam­mans med sin hust­ru till Stock­holm för jobb och trygg­het i de­cem­ber 2000. Men det tog tre vec­kor så la­de tid­ning­en han fått fast tjänst på ner. Han kas­ta­de sig i ra­san­de fart ut i fri­lans­li­vet, en till­va­ro han har haft se­dan dess.

Hu­vud­sta­den blev han fas­ta punkt i li­vet. Men hjär­tat är kvar i Gö­te­borg. När han är ne­re bor han all­tid hos sin mam­ma.

– Ja, jag har fak­tiskt ald­rig bott på ho­tell i Gö­te­borg, er­kän­ner han.

– Med min frus för­äld­rar bo­en­de ut­an­för He­de­mo­ra gäl­ler det att för­de­la gra­cer­na. Det blir jul varan­nat år.

Men nu är det jobb som gäl­ler och lan­se­ring av Pa­trik Sjö­bergs bok som Mar­tin Rös­ham­mar har skri­vit.

– In­för vår förs­ta mö­te var det ner­vöst. Men jag kän­de att jag fick hans för­tro­en­de och då var jag hem­ma. Han är ju in­te hel­ler pre­cis svår att få att kom­ma igång, sä­ger han.

– Då jag fick upp­dra­get viss­te jag att det skul­le bli kul. När jag väx­te upp på 80-ta­let i Gö­te­borg, fram­för allt un­der gym­na­si­eå­ren på Schil­lers­ka, var han ju som störst. Han var ju egent­li­gen den en­da rock­stjär­nan vi ha­de. Jag såg hans Porsche och skan­da­ler­na kom och gick. Det var nå­got med ho­nom som var mer än id­rot­tan­det.

Han star­ta­de job­bet med ”Hur svag­het kan bli styr­ka” i feb­ru­a­ri. I maj blev allt klart. Men mel­lan al­la fem till sex tim­mars­se­jou­rer­na med Pa­trik Sjö­berg har han ock­så fått ma­te­ri­al för den upp­föl­jan­de me­moar­bo­ken om höjd­hop­pa­ren. Men memoarer…? Loc­kar in­te det skön­lit­te­rä­ra skri­van­det?

– Jo, det vo­re dumt att sä­ga att det in­te har gjort det, er­kän­ner han.

När jag väx­te upp på 80-ta­let i Gö­te­borg, fram­för allt un­der gym­na­si­eå­ren på Schil­lers­ka, var han ju som störst.

FO­TO: KAI MAR­TIN

I FO­KUS. Bo­ken ”Hur svag­het kan bli styr­ka” är för­fat­ta­de av Mar­tin Rös­ham­mar till­sam­mans med Pa­trik Sjö­berg och psy­ko­log Re­bec­ka Malm.

SPIRANDE. Mar­tin Rös­ham­mar har en ge­di­gen er­fa­ren­het som jour­na­list. Nu ti­tu­le­rar han sig ock­så för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.