17 åta­las ef­ter na­zist­de­mon­sta­tion

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

17 per­so­ner med kopp­ling till na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen åta­las för våld­samt upp­lopp och hets mot folk­grupp i sam­band med Bok­mäs­san 2017.

Brot­ten ska ha ägt rum den 30 sep­tem­ber för­ra året när fle­ra de­mon­sta­tio­ner hölls i Gö­te­borg. Grup­pen, be­stå­en­de av per­so­ner med kopp­ling till NMR, var kvar på plat­sen ef­ter de­mon­sta­tio­nen. En per­son är en­bart miss­tänkt för våld­samt upp­lopp. Åt­ta per­so­ner är miss­tänk­ta för våld­samt upp­lopp och hets mot folk­grupp. Yt­ter­li­ga­re åt­ta är miss­tänk­ta för hets mot folk­grupp.

– Utred­nings­ar­be­tet har fram­förallt hand­lat om gransk­ning av ett myc­ket om­fat­tan­de ma­te­ri­al och ana­lys av det­sam­ma. I det lig­ger iden­ti­fi­e­ring av per­so­ner och hur des­sa har age­rat, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re, för­un­der­sök­nings­le­da­re Jo­nas Martins­son.

FO­TO: MOSTPHOTOS

AV­STÄNGT. He­la Drott­ning­tor­get spär­ra­des av. Bil­den är ta­gen vid ett an­nat till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.