Här är Gö­te­borgs dy­ras­te adres­ser

Gö­te­borg har Väst­ra Gö­ta­lands dy­ras­te adres­ser. Det slår Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling­en fast i en ny kart­lägg­ning. Se topp tio-lis­tan över ga­tor­na där du får be­ta­la mest för att bo.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Mäklar­ked­jan Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling har kart­lagt de topp tio mest ex­klu­si­va adres­ser­na i Väst­ra Gö­ta­land. Mät­ning­en är ba­se­rat på kvadrat­me­ter­pris för bostads­rät­ter och snitt­pris på vil­lor de tre se­nas­te åren.

När det kom­mer till bostads­rät­ter är det Ar­kiv­ga­tan som pla­ce­rar sig et­ta med ett snitt­pris per kvadrat­me­ter på 79 273 kro­nor. När det gäl­ler vil­lor är det Sol­bänks­ga­tan i Äng­går­den som tar hem pri­set vil­ket i snitt lan­dar på 11 300 000 kro­nor vid för­sälj­ning.

– I fram­ti­den tror jag att de an­ri­ka adres­ser­na som ex­em­pel­vis Ar­kiv­ga­tan kom­mer fort­sät­ta att va­ra dy­rast men jag ser ock­så and­ra de­lar av sta­den med stor po­ten­ti­al, sä­ger So­fia Hul­tén, fas­tig­hets­mäk­la­re på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling i Gö­te­borg.

– Ett ex­em­pel är Mast­hugg­s­ka­jen där det finns pla­ner på att byg­ga bo­stä­der som kopp­lar sam­man Lin­nés­tan med äl­ven. Om­rå­det lig­ger pre­cis vid vatt­net sam­ti­digt som det lig­ger ett sten­kast från det ri­ka re­stau­rangoch kul­tur­li­vet runt Järn­tor­get.

Dy­ras­te bo­stads­rät­ter­na

Ser man till stads­de­lar så är det Cent­rum-adres­ser­na som pla­ce­rar sig högst på lis­tan när det kom­mer till bostads­rät­ter och kvadrat­me­ter­pris. Ar­kiv­ga­tan, Ka­pell­plat­sen och Kungsports­a­ve­nyn är topp tre i Cent­rum.

– Adres­ser­na som top­par lis­tan över bostads­rät­ter skil­jer sig en hel del åt. Ar­kiv­ga­tan har länge va­rit en po­pu­lär adress med gam­la och vack­ra fas­tig­he­ter. Runt hör­net lig­ger Kungsports­a­ve­nyn, bätt­re kan man in­te bo om man vill le­va ci­ty­liv. Dess­utom är det en li­ten ga­ta med få bo­stads- rät­ter vil­ket in­ne­bär att ef­ter­frå­gan är hög me­dan ut­bu­det är be­grän­sat, sä­ger So­fia Hul­tén.

Dy­ras­te vil­lor­na

Men vad gäl­ler vil­lor så är det Ma­jor­na Linné som top­par med Äng­går­den. På and­ra plats kom­mer Ör­gryte-Här­lan­da med Skårs­ga­tan och tred­je­plats Väst­ra Gö­te­borg med Eck­ra­ga­tan i Lång­e­drag.

Läs även: Här är Gö­te­borgs dy­ras­te vil­lor

Vän­der vi blic­ken mot Gö­te­borgs syd och syd­väst­ra de­lar som Hovås Bill­dal och Lång­e­drag, om­rå­den kän­da för si­na dy­ra vil­lor med bra lä­ge, hit­tar vi den dy­ras­te ga­tan i Lång­e­drag – när­ma­re be­stämt Eck­ra­ga­tan. Där lig­ger snitt pri­set vid för­sälj­ning på 9 971 429 kro­nor. Ef­ter Lång­e­drag kom­mer Golf­ba­ne­vä­gen i Hovås, snitt­pris 9 839 286 kro­nor.

– Jag vet av egen er­fa­ren­het att i sam­band med ny­bygg­na­tio­nen av Nya Hovås gör att man sit­ter i gans­ka långa kö­er bå­de mor­gon och ef­ter­mid­dag och det som ut­mär­ker de som lig­ger högt på lis­tan är att de är cen­tra­la, sä­ger So­fia Hul­tén.

Om­rå­det lig­ger pre­cis vid vatt­net sam­ti­digt som det är ett sten­kast från det ri­ka re­stau­rang- och kul­tur­li­vet runt Järn­tor­get.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DY­RAST I STAN. I stads­de­lar­na Cent­rum och Ma­jor­na Linné hit­tar vi de dy­ras­te adres­ser­na i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.