Bygg din egen or­gel på Stads­bib­li­o­te­ket

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Just nu på­går Gö­te­borgs or­gel­fes­ti­val. På mån­dag, 15 oktober, flyttar Gö­te­borgs lil­la or­gel­fes­ti­val in på Stads­bib­li­o­te­ket. Un­der vec­kan blir det fo­kus på barn.

– När Gö­te­borgs in­ter­na­tio­nel­la or­gela­ka­de­mi nu för and­ra året i rad pre­sen­te­rar Gö­te­borgs or­gel­fes­ti­val gör vi det med för­hopp­ning­en att yt­ter­li­ga­re kun­na bred­da och för­dju­pa det all­män­na in­tres­set för or­gel­kons­ten. Vi har sär­skilt fo­ku­se­rat på ett at­trak­tivt och va­ri­e­rat sätt att nå ut brett till barn och unga i Gö­te­borg med in­ter­ak­ti­va, fan­ta­si­ful­la och ge­men­skaps­främ­jan­de ak­ti­vi­te­ter un­der Gö­te­borgs lil­la or­gel­fes­ti­val, be­rät­tar Jon Li­i­na­son, kom­mu­ni­ka­tör för Gö­te­borgs or­gel­fes­ti­val & Gö­te­borgs lil­la or­gel­fes­ti­val.

På pro­gram­met finns bland an­nat or­gel­sa­ga, or­gelsa­fa­ri och in­te minst chan­sen att byg­ga sin egen or­gel.

FOTO: IVICA KLJUCAR

AN­MÄ­LAN. Or­gel­byg­ge är gra­tis men krä­ver för­an­mä­lan och pas­sar barn mel­lan 6 och 12 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.