Pla­ner­na på ut­bygg­nad av Skanstor­get har ska­pat stor de­batt. – Vi står in­för en stor ut­bygg­nad i Gö­te­borg. Ju mer sta­den väx­er desto mer be­hövs and­rum, sä­ger Inge­mar Matts­son.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Skanstor­gets Stra­te­gi­grupp vill be­va­ra tor­get som en öp­pen plats.

be­skrivs pla­ner­na som Skanstor­gets döds­dom. Mar­kan­vis­nings­täv­ling­en kal­lar man sken­de­mo­kra­ti.

– Vad man än väl­jer så väl­jer man att upp­fö­ra nå­got med 200 bo­stä­der. Det finns ing­et noll- al­ter­na­tiv, sä­ger

– All­män­na torg är en de­mo­kra­tisk rät­tig­het i en stads­del. Det här tor­get, från 1898, har en gång bil­dats för att va­ra ett and­rum i en tät stads­be­byg­gel­se. Se­dan lig­ger Skanstor­get in­till Skans­ber­get och Skan­sen Kro­nan, de har hört ihop se­dan 1600-ta­let. Skanstor­get är den en­da plat­sen där man h ar fri ut­sikt mot Skan­sen Kro­nan. Det är full­stän­dig skan­dal att man säl­jer ut för en­skild mark för att pri­va­ti-

ÖP­PET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.