Fler po­li­ser på ga­tor­na i cent­rum

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@ go­te­borg­di­rekt.se

Lo­kal­po­lis­om­rå­de Ci­ty får ett väl­be­höv­ligt till­skott med 22 nya po­li­ser in­om kort. De all­ra fles­ta kom­mer att va­ra syn­li­ga po­li­ser på ga­tor­na i cent­rum.

Cen­tra­la Gö­te­borg har un­der en läng­re tid brot­tats med bland an­nat per­son­rån och droghandel.

In­nan års­skif­tet ska 47 nya po­li­ser bör­ja job­ba i Stor­gö­te­borg. När ti­di­ga­re utex­a­mi­ne­ra­de po­li­ser pla­ce­rats i Gö­te­borg har Ci­ty fått fär­re ny­an­ställ­da än and­ra lo­kal- po­lis­om­rå­den. Men när näs­ta kull nu går ut från po­lis­hög­sko­lan om en dryg må­nad är det Ci­tys tur att pri­o­ri­te­ras.

– Den här gång­en är det vi som fått mer än de and­ra. Vi får 22 nya, först 19 nu i no­vem­ber och se­dan 3 till i maj. Vi har be­hövt po­li­ser väl­digt länge och vän­tat på att de sto­ra kul­lar­na ska bör­ja kom­ma ut. Det är ex­tremt väl­be­höv­ligt, sä­ger Bo­el Dahle­man, grupp­chef i lo­kal­po­lis­om­rå­de Ci­ty. Var i verk­sam­he­ten kom­mer po­li­ser­na sät­tas in?

– En stor del kom­mer sy­nas ute i in­gri­pan­de­verk­sam­he­ten, de kom­mer sy­nas på ga­tor­na. Men någ­ra ska även job­ba med ut­red­ning. Vi hop­pas att det ska mär­kas skill­nad, sä­ger Bo­el.

Till­sätt­ning­en in­ne­bär dock in­te att de blir full­ta­li­ga.

– Vi har va­kan­ser fort­fa­ran­de. Vi har in­te fyllt luc­kor­na. Men det var län­ge­se­dan vi fick så här många, sä­ger Bo­el Dahle­man.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

NYBAKADE. De fles­ta nya po­li­ser­na i Ci­ty ska job­ba i in­gri­pan­de­verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.