Ak­ti­va äld­re ny ut­ma­ning

’’Förs­ta ton­å­ring­ar­na’’ ger kom­mu­nen nya ut­ma­ning­ar

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors 0736-201459 kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Rock­kon­sert på Ul­le­vi och 5 000 rul­la­to­rer på in­ner­plan. Det är in­te ett helt orim­ligt sce­na­rio om någ­ra år. För näs­ta ge­ne­ra­tions pen­sio­nä­rer är ål­der ba­ra en siff­ra vil­ket stäl­ler nya krav på kom­mu­nen.

De förs­ta rik­ti­ga ton­å­ring­ar­na går i pen­sion. Det märks. Bland ti­di­ga­re pen­sio­närs­ge­ne­ra­tio­ner har ål­der­do­men in­ne­bu­rit en ny, lug­na­re livs­stil. Men den här grup­pen vill fort­sät­ta som de all­tid har gjort.

– Jag tror in­te att vi är för­be­red­da på vad det krä­ver. Ba­ra en så­dan sak som kon­ser­ter. Som det är nu är det kanske in­te jät­te­lämp­ligt att ta in 5000 rul­la­to­rer på in­ner­plan på Ul­le­vi för en rock­kon­sert, sä­ger Christi­na Ce­der, om­världsa­na­ly­ti­ker på för­valt­ning­en för konsument- och med­bor­gar­ser­vice. För den här grup­pen vill fort­sät­ta att föl­ja si­na ido­ler som de all­tid gjort.

Föd­da mel­lan 1945-1960

I en ny rap­port som hon har va­rit med att ta fram till­sam­mans med Kai­ros Futu­re och tjäns­te­män från oli­ka verk­sam­he­ter pre­sen­te­ras vil­ka tren­der som på­ver­kar fram­ti­dens äld­re. I un­der­la­get har man sam­lat in upp­gif­ter om grup­pen gö­te­bor­ga­re föd­da 1945–1960.

Ge­nom dju­pin­ter­vju­er, works­hops och sam­tal med bå­de ex­per­ter och per­so­ner ur mål­grup­pen har man ta­git fram 15 tren­der för att ska­pa en bild av mål­grup­pens kom­man­de be­hov. Tren­der­na hand­lar om allt ifrån att grup­pen an­ser att kro­no­lo­gisk ål­der är ir­re­le­vant och att ja­get är vik­ti­ga­re än kol­lek­ti­vet.

– Att se ja­get fö­re kol­lek­ti­vet kan man se allt mer i al­la ge­ne­ra­tio­ner. De här är nog den förs­ta ge­ne­ra­tio­nen där det har sla­git ige­nom. Det kan till ex­em­pel ytt­ra sig ge­nom att det in­te är li­ka lätt att få far­mor att sit­ta barn­vakt. Hon har eg­na be­hov, en bok­cir­kel, ett trä­nings­pass och två vec­kor i Spa­ni­en. De vär­de­sät­ter sin egen tid, sä­ger Christi­na Ce­der. Vil­ka ut­ma­ning­ar är det vi kan se re­dan nu?

– Bi­len för den här ge­ne­ra­tio­nen är un­ge­fär vad mo­bi­len är för unga idag. Den är mer än ett fort­skaff­nings­me­del. Det är en iden­ti­tet för många i den här grup­pen. Man iden­ti­fi­e­rar sig med sitt mär­ke och det är en vik­tig del av per­son­lig­he­ten. Även om vi har jät­te­bra kol­lek­tiv­tra­fik och kan åka buss så vill man in­te, för man har sin BMW, om vi ska hårdra det. Det är vik­tigt att för­stå när vi mins­kar an­ta­let par­ke­rings­plat­ser och upp­ma­nar till kol­lek­tivt re­san­de. För den yng­re ge­ne­ra­tio­nen är kopp­ling­en till bi­len in­te li­ka känslo­mäs­sigt. Det är ba­ra en bil.

Sto­ra klyf­tor i grup­pen

Hon för­tyd­li­gar att grup­pen av bli­van­de se­ni­o­rer är en he­te­ro­gen grupp med en stor mång­fald och där många oli­ka be­hov mås­te till­go­do­ses. Nå­got an­nat som är tyd­ligt är klyf­tor­na i grup­pen.

– Det är en käns­lig frå­ga som jag vet att in­te al­la po­li­ti­ker hål­ler med om. Men fak­tum är att det nya pen­sions­sy­ste­met som byg­ger på livs­in­komst kom­mer att slå hårt mot grup­per som ex­em­pel­vis ny­an­län­da, del­tids­ar­be­tan­de och de med långa pe­ri­o­der av sjuk­skriv­ning el­ler ar­bets­lös­het. Sam­ti­digt har de som har haft jobb och gjort bo­stads­kar­riär en helt an­nan ka­pi­tal­re­serv än de som in­te har gjort det, sä­ger Christi­na Ce­der.

Finns det någ­ra för­do­mar mot grup­pen som in­te stäm­mer?

– En så­dan sak kan va­ra di­gi­ta­li­se­ring­en. Of­ta sä­ger man att äld­re in­te kla­rar det­ta så vi ska­par and­ra lös­ning­ar. Men den här grup­pen har va­rit med när da­torn kom, det finns en stor grad av di­gi­ta­li­se­rings­mog­nad. Även om det in­te är li­ka na­tur­ligt som för nå­gon som är 16 så är de fles­ta be­kvä­ma på nä­tet, sä­ger Christi­na Ce­der.

Nu ska rap­por­ten fun­ge­ra som in­spi­ra­tion för po­li­ti­ker och tjäns­te­män.

– Vi gör det här för att för­be­re­da oss på fram­ti­da krav från med­bor­gar­na, för att kun­na ut­veck­la rätt tjäns­ter i tid, så att vi in­te ut­veck­lar tjäns­ter som är pas­sé re­dan när de lan­se­ras. Vi mås­te hus­hål­la med kom­mu­nens re­sur­ser och ut­for­ma tjäns­ter ut­i­från kom­man­de be­hov, sä­ger Christi­na Ce­der.

Un­der hös­ten får fle­ra av sta­dens för­valt­ning­ar en drag­ning av rap­por­ten för att se hur deras verk­sam­het kan be­hö­va an­pas­sa sig när mor­gon­da­gens äld­re stäl­ler nya krav på kom­mu­nen.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

DJ MORMOR. Kan bli en van­li­ga­re syn om man ska tro den nya trendrap­por­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.