Träd dör ef­ter flytt på grund av Väst­län­ken

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der

Un­der för­be­re­del­ser­na för byg­get av Väst­län­ken flyt­ta­des fle­ra träd från Kors­vä­gen och Ca­si­not.

Nu var­nar Träd­plan Gö­te­borgs ex­pert för att fle­ra av trä­den in­te kom­mer att kla­ras sig.

Un­der för­be­re­del­ser­na för byg­get av Väst­län­ken flyt­ta­des fle­ra träd från Kors­vä­gen och Ca­si­not. Nu var­nar Träd­plan Gö­te­borgs ex­pert för att fle­ra av trä­den in­te kom­mer att kla­ras sig. GÖ­TE­BORG

I no­vem­ber 2017 flyt­ta­de Tra­fik­ver­ket fle­ra träd från Ca­si­not och Kors­vä­gen som ett steg i för­be­re­del­ser­na för byg­gan­det av Väst­län­ken. Nu slår Träd­plan Gö­te­borg larm.

– Många av trä­den som flyt­ta­des kom­mer in­te att kla­ra sig, sä­ger Christop­her Ce­der från Träd­plan Gö­te­borg. Om man skra­par li­te på övers­ta lag­ret av bar­ken ska man se en ljus­grön färg om det finns liv men näs­tan al­la är dö­da.

Tra­fik­ver­ket be­kräf­tar Ce­ders bild dock me­nar de att anledningen till att vis­sa av trä­den dött in­te be­ror på att de flyt­tats.

– Vid Karls­ro­fäl­tet är det ett träd som vi be­dö­mer in­te kom­mer att kla­ra sig men det var i så pass då­ligt skick re­dan när vi flyt­ta­de det att vi dis­ku­te­ra­de huruvi­da det var värt att plan­te­ra om det, sä­ger Leif Al­freds­son, bi­trä­dan­de del­pro­jekt­le­da­re i det för­be­re- dan­de ar­be­tet med Väst­län­ken.

Men på Sankt Sig­frids plan är det be­tyd­ligt vär­re. Där har he­la 8, av de 13 träd som flyt­ta­des, dött men även där var det and­ra om­stän­dig­he­ter som led­de till att trä­den in­te kla­ra­de sig me­nar Leif.

– Trä­den som flyt­ta­des från Kors­vä­gen till Sankt Sig­frids plan sat­tes ned i bra för­hål­lan­den med växt­bädd och drä­ne­ring. Men se­dan vi­sa­de det sig att det var väl­digt högt lo­kalt grund­vat­ten­tryck där vil­ket led­de till att åt­ta drunk­na­de, sä­ger Leif Al­freds­son.

Ef­ter att det­ta upp­da­ga­des har nu Tra­fik­ver­ket ge­nom fört en yt­ter­li­ga­re drä­ne­ring av om­rå­det vid Sankt Sig­frids plan för att kun­na er­sät­ta de dö­da trä­den med nya.

– Nu ef­ter den drä­ne­ring­en ska för­ut­sätt­ning­ar­na va­ra bätt­re, sä­ger Leif Al­freds­son.

Men Christop­her Ce­der me­nar att be­tyd­ligt fle­ra träd kom­mer att stry­ka med me­dan Leif an­ser att övri­ga träd mår bra.

– Som jag ser det så kom­mer de här trä­den krä­va en spe­ci­ell vård un­der lång tid fram­ö­ver och någ­ra av dem kom­mer tro­ligt­vis att dö än­då, sä­ger Christop­her Ce­der.

FO­TO: CHRISTOP­HER CE­DER

TRÄDFLYTT. Trä­den vid Sankt Sig­frids plan flyt­ta­des från Ca­si­not i no­vem­ber 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.