Nytt romskt cen­ter på Förs­ta Lång­ga­tan

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

I tors­dags, 18 ok­to­ber, in­vig­des Ro­ma­no Cen­ter i Väst. Cent­rets syf­te är att för­enk­la var­da­gen för ro­mer i Gö­te­borg.

– Vi ska ock­så ar­be­ta med kun­skaps­hö­jan­de in­sat­ser in­om Gö­te­borgs Stad, till ex­em­pel för lä­ra­re och per­so­nal in­om so­ci­al­tjäns­ten. Det är ett vik­tigt upp­drag för oss att öka för­stå­el­sen mel­lan mi­no­ri­te­ten ro­mer och övri­ga sam­häl­let, sä­ger Domino Kai, en­hets­chef på Ro­ma­no Cen­ter i Väst i ett press­med­de­lan­de.

Fle­ra av med­ar­be­tar­na på Ro­ma­no Cen­ter är själ­va ro­mer, ta­lar fle­ra roms­ka språk och har kun­skap om vil­ka si­tu­a­tio­ner som kan upp­stå i mö­tet med oli­ka myn­dig­he­ter.

RE­SAN­DE. Det rö­da hju­let i den roms­ka flag­gan sym­bo­li­se­rar den kring­re­san­de tra­di­tio­nen hos ro­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.