Nej, det är ing­en cir­kus som har kom­mit till Ma­jor­na. Un­der täl­tet över Plas­kis på­går ar­be­te med bå­de fo­gar och mål­ning av dam­men från 1930-ta­let.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Täl­tet skyd­dar bå­de från vä­der och vind och skej­ta­re. För ett år se­dan bör­ja­de Park- och na­tur­för­valt­ning­en med en över­syn av Älvs­borgs­dam­men, även kal­lad Plas­kis. Un­der mån­da­gen på­bör­ja­des re­no­ve­rings­ar­be­tet.

– Tan­ken var först att to- tal­re­no­ve­ra dam­men. Men ef­tersom den har kul­tur­skydds­min­ne så kan vi in­te in­gri­pa så myc­ket. Vi be­stäm­de oss för att la­ga al­la fo­gar runt dam­men, spack­la ojämn­he­ten på bot­ten och må­la om dam­men, sä­ger Sha­naz Ha­san, pro­jekt­le­da­re på Park- och na­tur­för­valt­ning­en

– Nu gör vi in­te så myc­ket med be­tong­en så det är egent­li­gen inga stör­re svå­rig­he­ter. Om vi ha­de gjort en to­tal­re­no­ve­ring med att få

SKYDD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.