STARK OCH ÖD­MJUK.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

ågon som minns Myspa­ce...? Där finns spår av Til­de Ing­hams förs­ta ski­va. Den som var klar för tio år se­dan och som öpp­na­de dör­rar mot den sto­ra mu­sik­värl­den. Så kom sjuk­do­men, som skic­ka­de iväg hen­ne på en bå­de in­re och ytt­re re­sa.

– Ef­ter min förs­ta spel­ning ha­de jag kon­trakt med bok­nings­bo­la­get Li­ve Na­tion, bå­de War­ner och BMG vill skri­va skiv­kon­trakt, men vil­le att jag skul­le lå­ta mer mo­dern. Det vill de all­tid. Så bör­ja­de jag job­ba med en an­nan pro­du­cent och se­dan blev jag sjuk, sä­ger hon.

Kro­nisk leu­ke­mi

Sjuk är ett an­nat ord för kro­nisk leu­ke­mi. Av mu­sik­värl­den blev det sjuk­hus där Til­de Ing­ham in­led­nings­vis sva­ra­de då­ligt på me­di­ci­ner­na. Mu­si­ken tving­a­des till pa­us. Länge.

– Jag var väl­digt sjuk ett tag. Fick trans­fu­sion. Men det blev ock­så ett ”wa­ke up call”, sä­ger Til­de Ing­ham.

Me­di­ci­ne­ring­en bet till slut och hon be­stäm­de sig för att fly från Gö­te­borg.

– Jag vil­le gö­ra det jag drömt om, sä­ger hon och be­rät­tar om att hon som li­ten trod­de att hon ham­nat i fel fa­milj, att hon egent­li­gen var från nå­got sy­da­me­ri­kanskt land.

Jag var väl­digt sjuk ett tag. Fick trans­fu­sion. Men det blev ock­så ett ’wa­ke up call’

Vo­lon­tär i Ecu­a­dor

Det blev först Bar­ce­lo­na för att plug­ga in­ter­na­tio­nel­la re­la­tio­ner, med C-upp­sat­sen flyt­ta­de hon till Chi­le. Då den var klar kom er­bju­dan­de om be­tald prak­tik för ett jäm­ställd­hets­pro­jekt i Ecu­a­dor som gav vo­lon­tär­ar­be­te i sam­ma land un­der re­gim av FN:s UNHCR.

– Där finns en av värl­dens störs­ta flyk­ting­ka­ta­stro­fer med nä­ra 800 000 män­ni­skor som flytt Colom­bia, be­rät­tar hon.

Men 2015 kän­de hon att det var dags att flyt­ta hem. Ef­ter att ha va­rit bor­ta i fy­ra, fem år poc­ka­de mu­si­ken allt mer på upp­märk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.