Ger dig bäst koll på tra­fi­ken i Gö­te­borg – mi­nut för mi­nut

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 -

En privat plastik­ki­rur­gisk kli­nik i cen­tra­la Gö­te­borg kri­ti­se­ras på fle­ra punk­ter av In­spek­tio­nen för vård och om­sorg. Ivo gjor­de en in­spek­tion ti­di­ga­re i år ef­ter att kla­go­mål kom­mit in som bland an­nat gäll­de kom­pli­ka­tio­ner ef­ter in­grepp och per­so­na­lens kom­pe­tens.

Ef­ter sin in­spek­tion kun­de Ivo kon­sta­te­ra fle­ra bris­ter på kli­ni­ken. Det hand­la­de bland an­nat om lä­ke­me­dels­för­va­ring, jour­naldo­ku­men­ta­tion och bris­tan­de han­te­ring av ste­rilt gods. Men kri­ti­ken får ock­så kri­tik för att de an­vän­de ris­kab­la sö­van­de och smärt­stil­lan­de pre­pa­rat i höga do­ser vid ope­ra­tio­ner. Ivo är ock­så kri­tisk till hur över­vak­ning­en av pa­ti­en­ter fun­ge­ra­de ef­ter ope­ra­tion.

FO­TO: EDWARD OLIVE

KRI­TIK. Ivo krä­ver att kom­pe­tent per­so­nal an­vänds för över­vak­ning ef­ter ope­ra­tion och att lä­ka­re finns i be­red­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.