29 OK­TO­BER

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg -

Sam­ling på Gustaf Adolfs torg. Av­gång fac­kel­tåg. Scen­pro­gram med ta­la­re och mu­sikin­slag vid Her­ku­les­ga­tan 1.

Tyst mi- nut.

23 OKT–22 NOV

en ny ut­ställ­ning som ge­stal­tar följ­der­na av disko­teks­bran­den vi­sar Ung­doms­sats­ning­ar­na i Gö­te­borg upp de­lar av den mång­fald och bredd som finns in­om da­gens ung­doms­verk­sam­het i sta­den idag. Ut­ställ­ning­en är en del av He­la sta­dens gal­le­ri.

6 NOVEMBER

20 år se­dan disko­teks­bran­den på Bac­ka­plan.

be­rät­tar om sitt liv, en re­sa som bör­jar i Te­he­ran i mit­ten av 1980-ta­let och lan­dar i Berg­sjön där disko­teks­bran­den vid Bac­ka­plan blir kul­men i jak­ten på trygg­het och iden­ti­tet. På Göteborgs stads­mu­se­um, Norra Hamn­ga­tan 12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.