Kart­lägg­ning: Am­fe­ta­min mins­kar – can­na­bis ökar

KART­LÄGG­NING: Can­na­bis ökar när am­fe­ta­mi­net mins­kar

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Fär­re per­so­ner med tungt miss­bruk i Gö­te­borg an­vän­der am­fe­ta­min och fär­re av dem bor med barn. Dä­re­mot ökar an­vänd­ning­en av can­na­bis, ko­ka­in, he­ro­in och and­ra opi­a­ter i grup­pen. Det vi­sar Gö­te­borgs Stads nya kart­lägg­ning av det tunga miss­bru­ket i sta­den.

Bil­den av Gö­te­borg som en am­fe­ta­minstad hål­ler lång­samt på att sud­das ut. Även om det fort­fa­ran­de är den do­mi­ne­ran­de pri­mä­ra dro­gen för per­so­ner med tungt miss­bruk i sta­den, så mins­kar an­vän­dan­det bland al­la grup­per.

Dä­re­mot an­vän­der allt fler can­na­bis som sin pri­mä­ra drog. Ök­ning­en syns fram­förallt bland de som är mel­lan 30 och 39 år.

Även he­ro­in och and­ra opi­a­ter har ökat som pri­mär drog i Gö­te­borg för al­la över 30 år med tungt miss­bruk. Po­si­tivt är dä­re­mot att an­vänd­ning­en mins­kat för de som är yng­re än 30 år.

– Re­sul­ta­ten är un­ge­fär som vi ha­de för­vän­tat oss, sä­ger Ka­rin Pa­triks­son, ut­veck­lings­le­da­re för al­ko­ho­loch nar­ko­tikafrå­gor och an­sva­rig för kart­lägg­ning­en.

Sam­man­lagt har 955 in­di­vi­der med tungt miss­bruk iden­ti­fi­e­rats bland dem Gö­te­borgs Stads per­so­nal träf­fat 2017. Ut­i­från de­ras si­tu­a­tion har man kun­nat få en bild av hur dro­gan­vänd­ning­en ser ut och hur den har för­änd­rats.

Ko­ka­in en pri­märdrog

Se­nast sta­den gjor­de en lik­nan­de kart­lägg­ning vad 2011. Då del­tog även sjuk­vård, kri­mi­nal­vård och idébu­ren sek­tor i att sam­la in in­for­ma­tion. I år har upp­gif­ter­na en­dast sam­lats in från per­so­nal in­om so­ci­al­tjänst, kom­mu­na­la bo­en­den och öp­pen­vårds­verk­sam­he­ter.

En stor förändring som kart­lägg­ning­en vi­sar är hur ko­ka­in i prin­cip gått från att va­ra en­dast en par­tyd­rog till att nu ock­så va­ra en pri­märdrog för vis­sa med tungt nar­ko­ti­ka­miss­bruk.

– När vi gjor­de kart­lägg­ning­en 2011 var det 0 pro­cent, nu är det 2,1 pro­cent i den här grup­pen. Så det är fort­fa­ran­de få per­so­ner det rör sig om, men jag blev fak­tiskt li­te för­vå­nad, sä­ger Ka­rin Pa­triks­son.

Vil­ka tren­der som ni kun­nat vi­sa på i den här kart­lägg­ning­en tycker du är mest po­si­ti­va?

Mest po­si­tivt är att in­ji­ce­ring går ner, ur smitt­skydds­syn­punkt.

– Mest po­si­tivt är att in­ji­ce­ring går ner, ur smitt­skydds­syn­punkt. Det har gått ner rätt or­dent­ligt. En stor an­led­ning till det, som sä­kert in­te är den en­da, är att am­fe­ta­mi­net gått ner. Nå­got an­nat som är po­si­tivt är att fär­re med tungt miss­bruk le­ver med barn. Po­si­tivt är ock­så att he­ro­in går ner bland de som är un­der 30 år och li­te fler har på­gåen­de vård- och be­hand­lings­kon­takt se­dan kart­lägg­ning­en 2011. Vad är mest oro­an­de?

– Mind­re po­si­tivt är att fär­re har en lö­ne­ba­se­rad in­komst och även om fler har på­gåen­de vård och be­hand­ling så är det fort­fa­ran­de drygt varan­nan som har det, sä­ger Ka­rin Pa­triks­son.

Kart­lägg­ning­en är den en­da av sitt slag i Sve­ri­ge så det är svårt att sä­ga hur Gö­te­borg skil­jer sig från övri­ga lan­det. In­om Gö­te­borg kan man dä­re­mot tit­ta på lo­ka­la skill­na­der. Där kan man bland an­nat se att störst an­del av per­so­ner med tungt nar­ko­ti­ka­miss­bruk till­hör stads­de­len Majorna-Lin­né, följt av Ang­e­red och Öst­ra Gö­te­borg. Minst an­del per­so­ner är hem­ma­hö­ran­de i Cent­rum, Väst­ra Gö­te­borg och Ör­gryte-Här­lan­da.

Svå­ra­re med GDPR

Ka­rin Pa­triks­son hop­pas att fort­sät­ta kun­na kart­läg­ga det tunga miss­bru­ket i Gö­te­borg men ef­ter in­fö­ran­det av GDPR rå­der stor osä­ker­het.

– Den stäl­ler till det li­te med den här ty­pen av kart­lägg­ning­ar. Vi har job­bat på allt vad vi har kun­nat för att jag skul­le kun­na bry­ta ner ma­te­ri­a­let så myc­ket det gick in­nan GDPR in­för­des. Nu får vi se hur vi kan gå vi­da­re – om vi kan fort­sät­ta och i så fall på vil­ket sätt, sä­ger Ka­rin Pa­triks­son.

FOTO: SCOTT GRIESSEL

ÖKAR. År 2017 ha­de 2,1 pro­cent ko­ka­in som pri­mär drog att jäm­fö­ra med 2011 när ing­en, det vill sä­ga 0 pro­cent ha­de det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.