I Gö­te­borgs Stads nya kart­lägg­ning av det tunga miss­bru­ket fick man en fing­er­vis­ning om hur man ska job­ba vi­da­re. Re­sul­ta­tet vi­sa­de att man är på rätt väg men att sam­ar­be­tet in­om sta­den kan bli bätt­re.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

– Kart­lägg­ning­en kom­mer in­te för­änd­ra vår in­rikt­ning. Vi fick sna­ra­re en be­kräf­tel­se på att vi ha­de gans­ka bra koll på hur det ser ut, sä­ger Ma­rie Larsson, verk­sam­hets­chef för stöd till fa­mil­jer och in­di­vi­der.

Men det finns ock­så ut- rym­me för för­bätt­ring. Bland an­nat vi­sar kart­lägg­ning­en att fär­re har egen bo­stad och lön jäm­fört med för­ra kart­lägg­ning­en 2011 och att sta­den kan sam­ord­na si­na in­sat­ser och do­ku­men­te­ra på ett bätt­re sätt.

– Ett pro­blem vi haft är att den ena in­sat­sen in­te vet vad den and­ra gör. Då finns bå­de ris­ken att man job­bar dub­belt och att per­so­ner fal­ler mel­lan sto­lar­na. Då är det bätt­re att per­so­nen är på ett och sam­ma stäl­le och att in­sat­ser­na kom­mer dit i stäl­let för att nå­gon skic­kas runt. Ti­di­ga­re har vi ock­så haft ett stort fo­kus på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.