’’Vi har ett sam­häl­le som är be­ro­en­de­fram­kal­lan­de’’

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter - Kristi­an Ri­sen­fors

Sve­ri­ges äldsta öp­pen­vård fi­rar 30 år och be­ho­vet har ba­ra ökat. – Vi har ett sam­häl­le som är be­ro­en­de­fram­kal­lan­de, sä­ger Ma­rie Gefvert, vd på Va­let.

– Det känns fan­tas­tiskt att ha kun­nat hjäl­pa mer än ett par tu­sen per­so­ner i be­hand­ling­en och med al­la an­hö­ri­ga som vi har hjälp så blir det många tu­sen per­so­ner på des­sa 30 år. Det är så klart det all­ra vik­ti­gas­te och sam­ti­digt det ro­li­gas­te, att se en per­son få ett helt nytt vär­de­fullt liv igen. Det finns ing­et som slår den käns­lan, sä­ger Ma­rie Gefvert.

Oli­ka sor­ters be­ro­en­de

När verk­sam­he­ten star­ta­de 1988 be­stod den i stort sätt ba­ra av stöd till al­ko­hol­be­ro­en­de, och kli­en­ter­na var främst me­del­ål­ders män. Nu­me­ra är sam­häl­let an­norlun­da, li­kaså sy­nen på be­ro­en­de.

På Va­let er­bjuds be­hand­ling­ar och kur­ser för fle­ra oli­ka be­ro­en­de­sjuk­do­mar, men även så­da­na som än­nu in­te klas­sats som sjuk­do­mar.

– Det är po­si­tivt att vi har fått sjuk­doms­di­a­gnos på fle­ra ut­lopp, ex al­ko­hol, dro­ger, lä­ke­me­del, spel. Men vi vill ha fler! Fram­förallt när det gäl­ler soc­ker som är en stor del av de kli­en­ter som kom­mer till oss, sä­ger Ma­rie Gefvert.

– Be­ho­vet ökar he­la ti­den. Vi har ett sam­häl­le som är be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. Det kan va­ra sex, shop­ping, spel el­ler in­ter­net. Det be­hövs myc­ket fler in­sat­ser än vad som finns och of­ta är det svårt att få hjälp, sä­ger Ma­rie Gefvert.

– Vi har för­sökt bju­da in al­la dem som satt sin fot här. Det blir li­te mat, mu­sik och ming­el. Jag ser fram emot att fi­ra vårt 30-års­ju­bi­le­um med kli­en­ter, kol­le­gor, an­hö­ri­ga, ti­di­ga­re an­ställ­da och upp­drags­gi­va­re, sä­ger Ma­rie Gefvert.

FOTO: MOSTPHOTOS

UTSATTA. Många per­so­ner i kart­lägg­ning­en har sto­ra so­ci­a­la pro­blem, många har var­ken bo­en­de el­ler sys­sel­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.