Bildäck en mil­jö­bov – ock­så på el­bi­lar­na

Ga­tu­sop­ning är ef­fek­tivt för att ploc­ka upp mikro­plast och gum­mi­par­tik­lar från ga­tor­na. Men mer mås­te gö­ras för att för­hind­ra sprid­ning­en av mikro­plas­ter i dag­vatt­net.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Ga­tu­sop­ning är ef­fek­tivt för att ploc­ka upp mikro­plast och gum­mi­par­tik­lar från ga­tor­na. Men mer mås­te gö­ras för att för­hind­ra sprid­ning­en av mikro­plas­ter i dag­vatt­net. Att mikro­plast, gum­mi och as­faltspar­tik­lar ham­nar i dag­vat­ten är ett stort pro­blem. Par­tik­lar­na förs via vat­ten­drag ut i ha­vet där bå­de djur och mil­jö på­ver­kas ne­ga­tivt.

Gö­te­borgs Stad har till­sam­mans med IVL Svens­ka mil­jö­in­sti­tu­tet och Chal­mers gjort en stu­die där de un­der­sökt fö­re­koms­ten och sprid­ning­en av mikro­plas­ter till Vit­sip­pe­bäc­ken som rin­ner ge­nom Bo­ta­nis­ka Träd­går­den.

– Vi har ut­gått från ga­tor vid Vit­sip­pe­bäc­kens till­rin­nings­om­rå­de vid Sahl­grens­ka sjuk­hu­set. Ga­tu­sop­nings­bi­len har fått kö­ra vec­ko­vis i om­rå­det i stäl­let för må­nads­vis som den bru­kar. Vi har gjort prov­tag­ning av ga­tu­sop­nings­sand, ga­tu­sop­nings­vat­ten och dag­vat­ten för att iden­ti­fi­e­ra sprid­nings­vä­gar och se för­änd­ring, sä­ger Maria Arons­son, på tra­fik­kon­to­ret som har va­rit med i ar­be­tet med stu­di­en.

Vad har ni sett för re­sul­tat?

– Ga­tu­sop­ning­en var ef­fek­tiv men vi såg ing­en för­bätt­ring över tid. Det be­hövs mer kun­skap för att kun­na dra slut­sat­ser om hur vi kan job­ba vi­da­re.

Stu­di­en vi­sar att den störs­ta an­de­len par­tik­lar, som ge­ne­re­ras av mänsk­lig ak­ti­vi­tet, i ga­tu­mil­jön in­te är mikro­plast ut­an par­tik­lar från väg­tra­fik som ex­em­pel­vis gum­mi.

Sta­den ar­be­tar ak­tivt för att hit­ta nya ty­per av fil­tre­ring och and­ra lös­ning­ar för att mins­ka fö­re­koms­ten av mikro­plas­ter och gum­mi i dag­vatt­net. Men även for­donsin­du­strin mås­te ut­veck­las.

– Man pra­tar myc­ket om el­bi­lar, biobräns­len och så­dant. Det är bra, men däck­pro­ble­ma­ti­ken kvar­står, sä­ger Maria Arons­son.

Finns det nå­got van­li­ga gö­te­bor­ga­re kan gö­ra?

– Det är det van­li­ga i så fall – att stäl­la bi­len.

Nu fort­sät­ter stu­di­en med prov­tag­ning­ar med en li­ten spe­ci­al­byggd tvätt­ma­skin som ska tvät­ta ga­tor­na än­nu bätt­re för att se vad det ger för re­sul­tat på dag­vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.