Barn som brän­ner är skäl för vräk­ning

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Ef­ter för­ra vec­kans brän­der har frå­gan om för­äld­ra­an­svar åter­i­gen bli­vit ak­tu­ell. En­ligt ska­de­stånds- la­gen kan för­äld­rar bli er­sätt­nings­skyl­di­ga för en ska­da som ens barn har or­sa­kat.

Även om per­so­nen är un­der 15 och med­ve­ten om att den be­går en brotts­lig hand­ling slår re­geln till. För­äld­rar till en 12-åring kan allt­så bli ska­de­stånds­skyl­di­ga.

Om en ung per­son be­går ett allvarligt brott ris­ke­rar ock­så för­äld­rar­na att drab­bas – bå­de av ska­de­stånd och vräk­ning.

Ef­ter mån­dags­kväl­lens brän­der i bland an­nat Gö­te­borg har frå­gan om för­äld­ra­an­svar åter­i­gen bli­vit ak­tu­ell. En­ligt ska­de­stånds­la­gen kan för­äld­rar bli er­sätt­nings­skyl­di­ga för en ska­da som ens barn har or­sa­kat.

När la­gen änd­ra­des 2010 var tan­ken att för­äld­ra­an­sva­ret skul­le öka.

– Men det är en om­tvis­tad re­gel. Ing­en tror att den har nå­gon pre­ven­tiv ef­fekt, sä­ger Filip Bla­di­ni, ex­pert på för­säk­rings- och ska­de­stånds­rätt vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Ska­de­stånds­be­lop­pet för en för­äl­der upp­går till 9 000 kro­nor för var­je brott.

– Om det rör sig om fle­ra brotts­li­ga hand­ling­ar, som fle­ra bil­brän­der, kan be­lop­pet allt­så bli hög­re, sä­ger Filip Bla­di­ni.

Straff­myn­dig vid 15 år

Tan­ken är att la­gen ska kun­na tilläm­pas i si­tu­a­tio­ner där unga brotts­ling­ar bor hem­ma hos för­äld­rar­na.

– När du fyllt 15 år är du straff­myn­dig och kan bli ska­de­stånds­skyl­dig. Då har ock­så åkla­ga­ren en skyl­dig­het att även krä­va för­äld­rar­na på ska­de­stånd - en fem­te­del av pris­bas­belop­pet som i år är 45 000 kro­nor. Men även om per­so­nen är un­der 15 år och med­ve­ten om att den be­går en brotts­lig hand­ling slår re­geln till. För­äld­rar till en 12- åring kan allt­så bli ska­de­stånds­skyl­di­ga, sä­ger Filip Bla­di­ni.

Ris­ke­rar vräk­ning

Om du bor i hy­res­rätt och du el­ler di­na barn be­går all­var­li­ga brott finns ock­så en risk för vräk­ning.

– Det finns ett an­svar att man som hy­res­gäst ska skö­ta sig och in­te stö­ra. Vi för­sö­ker all­tid hit­ta lös­ning­ar mot vräk­ning­ar. Men det finns gränser, sä­ger Katrin Amgarth, kom­mu­ni­ka­tions­chef på hy­res­vär­den Fa­mil­je­bo­stä­der. Vad krävs för en vräk­ning?

– Ut­för man en kri­mi­nell hand­ling är det dra­ma­tiskt. Om man är vux­en och bor i en av vå­ra lä­gen­he­ter och lag­förs för ett brott så skul­le vi dri­va en upp­säg­ning. Oav­sett om det är man själv el­ler ens för­äld­rar som har kon­trak­tet. Som för­äld­rar till ett min­derå­rigt barn an­sva­rar man ock­så för si­na barn och de­ras hand­ling­ar. I det fal­let sam­ar­be­tar vi med so­ci­al­tjäns­ten för att hit­ta en bra lös­ning, vi vill gö­ra allt vi kan för att und­vi­ka vräk­ning av en barn­fa­milj, sä­ger Katrin Amgarth.

”Svårt att skyd­da sig”

In­om Fram­tids­kon­cer­nen, där Fa­mil­je­bo­stä­der in­går, ar­be­tar man i vis­sa stads­de­lar ge­nom att an­vän­da sig av bå­de ka­me­raö­ver­vak­ning och trygg­hets­vär­dar.

– Det är svårt att skyd­da sig mot bil­brän­der men just trygg­het och sä­ker­het är nå­got vi pri­o­ri­te­rar, sä­ger Katrin Amgarth.

FO­TO: GABRI­EL TJULANDER

UNGA KRIMINELLA. Som för­äl­der kan du att bli ska­de­stånds­skyl­dig om ditt barn be­går brott och är med­ve­ten om det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.