Här lig­ger Gö­te­borgs vik­ti­gas­te val­frå­ga

Lä­sar­na kri­tis­ka till vår­den: ”Sak­nas per­so­nal” ”Att bo i ett tryggt sam­häl­le med fun­ge­ran­de vård och om­sorg ska ba­ra fun­ge­ra. Det bor­de in­te ens vara en val­frå­ga!”, sä­ger en kvin­na från stads­de­len. Än­då är vår­den den vik­ti­gas­te pos­ten – om man frå­gar Gö

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Lina Pers­son lina.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

GÖ­TE­BORG ” Kän­ner mig otrygg med sjuk­vår­den. Per­so­na­len lar­mar om att de in­te hin­ner med, sär­skilt in­om akut­vård och för­loss­ning. Tänk om man in­te får vård i ett kri­tiskt lä­ge.” / Kvin­na, 30- 40 år, Askim-Frölun­da-Högs­bo.

”Be­ta­lar man värl­dens högs­ta skat­ter vill man ock­så få ade­kvat vård när man sö­ker för det./ Kvin­na, 40- 50 år, Ör­gryte-Här­lan­da.”

Sjuk­vår­den i Gö­te­borg får inga bra om­dö­men i Gö­te­bor­gDi­rekts va­len­kät.

”Med all rät­ta”

Mer än var tred­je lä­sa­re som sva­rat på en­kä­ten, 39,1 pro­cent, tyc­ker att vård och om­sorg är va­lets vik­ti­gas­te frå­ga.

– Med all rät­ta är det ju så, för al­la har ju be­hov av sjuk­vård och om­sorg nå­gon gång. Och med tan­ke på hur myc­ket till­gäng­lig­he­ten har för­säm­rats så för­står jag att det är en vik­tig frå­ga för gö­te­bor­gar­na, sä­ger Helén Eli­as­son (S), vice ord­fö­ran­de i re­gi­on­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen.

Den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den har va­rit tuff för den re­gi­o­na­la sjuk­vår­den. Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set har gått från ett un­der­skott på 30 mil­jo­ner 2014 till his­nan­de 277 mil­jo­ner in­för det­ta val.

Vård­kö­er­na har ökat

De har tving­ats spa­ra in på per­so­nal, vård­plat­ser har fått stänga på grund av per­so­nal­brist och vård­kö­er har ökat. Helén Eli­as­son suc­kar. – Ja, John­ny Mag­nus­son får un­der­känt. Vi har en bra vård, men det är oac­cep­ta­belt långa kö­er till vår­den nu, sä­ger hon. Sjuk­vår­den har in­te fått lång­sik­tig styr­ning och man har köpt för myc­ket pri­vat vård.

Det är de blågrö­na, al­li­ans­par­ti­er­na och Mil­jö­par­ti­et, som har mak­ten i re­gi­o­nen se­dan 2014.

John­ny Mag­nus­son (M) är ord­fö­ran­de i re­gi­on­sty­rel­sen. Han tyc­ker att vår­den och de blågrö­na har ett oför­tjänt dåligt ryk­te.

– Jag kom­mer pre­cis från ett stu­die­be­sök på akuten på Öst­ra och där är 85-90 pro­cent myc­ket nöj­da med vår­den, sä­ger han.

– Se­dan har vi fått läng­re vård­kö­er, det har he­la Sve­ri­ge. Men att slu­ta köpa pri­vat vård då blir dub­bel­fel, då ökar kö­er­na blixt­snabbt. Se­dan ha­de jag såklart ve­lat att kö­er­na skul­le vara un­dan­gjor­da på de här fy­ra åren. Var­för är de in­te det?

– Bland an­nat där­för att det sak­nas per­so­nal, in­om till ex­em­pel or­to­pe­di och psy­ki­a­tri. Det är fru­stre­ran­de att se att ope­ra­tio­ner in­te går att ge­nom­fö­ra för att det fat­tas till ex­em­pel en sjuk­skö­ters­ka.

En­ligt John­ny Mag­nus­son är det in­te pri­märt en penga- frå­ga. Det krävs att sta­ten läg­ger peng­ar på vård­ut­bild­ning­ar. Men om han och Mo­de­ra­ter­na får för­tro­en­de att sty­ra re­gi­ons­ku­tan i yt­ter­li­ga­re en man­dat­pe­ri­od kom­mer han bland an­nat att byg­ga ut hem­sjuk­vår­den för att bli av med tryc­ket på sjuk­hu­sen.

– För­hopp­nings­vis har vi ta­git bort kö­er­na helt om fy­ra år. Är det möj­ligt?

– Det är klart att det är möj­ligt, men jag tar in­te gift på att det blir gjort.

Helén Eli­as­son är, in­te otip­pat, skep­tisk.

– Det här va­let är av­gör om vi ska in­ve­ste­ra i väl­fär­den el­ler om vi ska sän­ka skat­ter­na. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill in­ve­ste­ra i väl­fär­den och ba­ra då kan vi ta bort kö­er­na, sä­ger hon. Det är den ab­so­lut vik­ti­gas­te sjuk­vårds­frå­gan. Se­dan kom­mer vi att ge med­ar­be­tar­na bätt­re ar­bets­vill­kor för att ut­fö­ra den vår­den som de vill ge.

Be­ta­lar man värl­dens högs­ta skat­ter vill man ock­så få ade­kvat vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.