Pla­nen: Brän­nö ska få ett nytt cent­rum

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

En ny de­talj­plan är på gång för Brän­nö. ”De fles­ta var väl­digt po­si­ti­va till den nya bu­ti­ken men skep- tis­ka till hur höga hu­sen ska bli”, sä­ger Ma­ria Gräns­bo, hand­läg­ga­re.

Stads­bygg­nads­kon­to­ret vill byg­ga ett nytt cent­rum­om­rå­de på Brän­nö. En ny de­talj­plan ska möj­lig­gö­ra en ny livs­me­dels­bu­tik, ett torg och 18 nya lä­gen­he­ter.

BRÄN­NÖ Den nya de­talj­pla­nen in­till Brän­nö varv kom­mer gö­ra det möj­ligt att byg­ga en ny livs­me­dels­bu­tik, ett torg och två yt­ter­li­ga­re bygg­na­der med plats för 18 nya lä­gen­he- ter och verk­sam­hets­lo­ka­ler i bot­ten.

För­sla­get har nu ge­nom­gått det förs­ta sam­råds­ske­det och i sam­band med stads­bygg­nads­kon­to­rets mö­te med Brän­nö­bor­na var många gla­da för pla­ner­na på en ny mat­bu­tik dock ifrå­ga­sat­tes höj­den på de två bygg­na­der­na som ska ge plats åt de 18 nya lä­gen­he­ter­na. I nu­lä­get fö­reslås de var tre vå­ning­ar höga.

– De fles­ta var väl­digt po- si­ti­va till den nya bu­ti­ken men skep­tis­ka till hur höga hu­sen ska bli, sä­ger Ma­ria Gräns­bo, hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Syf­tet med den nya de­talj­pla­nen är en­ligt kom­mu­nen att man vill mö­ta Brän­nös be­hov av att stär­ka till­gång­en till livsmedel och han­del.

Dock för­vän­tas de­talj­pla­nen an­tas först näs­ta år, in­nan dess ska den ge­nom­gå än­nu en gransk­ning och då först ef­ter att even­tu­el­la kom- plet­te­ring­ar gjorts skic­kas den till Bygg­nads­nämn­den för an­ta­gan­de.

– Hur lång­tid det tar in­nan de­talj­pla­nen vin­ner la­ga kraft be­ror på hur många syn­punk­ter det kom­mer in, om det är nå­got som be­hö­ver ar­be­tas om el­ler om det be­hö­ver gö­ras någ­ra kom­plet­te­ring­ar och så klart om det över­kla­gas, sä­ger Ma­ria Gräns­bo.

NY DE­TALJ­PLAN. FO­TO: GOOG­LE MAPS

In­till Brän­nö varv finns pla­ner för en ny livs­me­dels­bu­tik och 18 lä­gen­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.