POLISKOMMISSARIEN PÅ VÄG MOT NYA RE­SOR

Från hem­met i Fla­tås ut i vi­da värl­den. Fö­re det­ta poliskommissarien Jan Bjer­re­fors, 71, vill in­te sit­ta hem­ma – nu har han be­sökt 57 län­der.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Han har be­sökt 57 olika län­der. Näs­tan en tred­je­del av för­ra året gick till re­san­de och sche­mat är re­dan fullspäc­kat med fram­ti­da res­mål. Och som ti­di­ga­re kom­mer Jan Bjer­re­fors ge­nom­fö­ra de fles­ta helt en­sam.

FRÖLUN­DA Om det ha­de fun­nits en sport i att re­sa så ha­de fö­re det­ta po­lis­kom­mis­sa­rie Jan Bjer­re­fors, 71 år, från Fla­tås lätt ta­git hem pri­set. Un­der för­ra året gick 125 av hans da­gar till re­san­de och to­talt har han be­sökt 57 olika län­der.

– Jag och min fru har all­tid rest myc­ket men då job­ba­de vi så när vi väl gick i pen­sion tog re­san­det fart, sä­ger Jan.

Men ba­ra ett år ef­ter att de fått sin pen­sion gick Jans fru bort. I dag le­ver han en­sam. Dock be­stäm­de Jan sig ti­digt att han in­te skul­le lå­ta re­san­det stan­na av.

– När jag blev en­sam så tänk­te jag att här går det ju in­te att sit­ta och stir­ra ut­an jag bör­ja­de re­sa di­rekt – förs­ta re­san blev Syd­af­ri­ka.

Se­dan dess har det bli­vit många re­sor och en stor del av dem har han gjort på egen hand vil­ket ald­rig var nå­gon tve­kan för ho­nom.

– Jag re­ser i stort sett var­je må­nad, för­ra året res­te jag för näs­tan 200 000 kro­nor, sä­ger Jan. Näs­ta re­sa som jag har fram­för mig går till St Pe­ters­burg där jag hop­par på en kryss­ning till Moskva. Ef­ter det är jag hem­ma i fem da­gar för att se­dan åka buss ned till Kro­a­ti­en och där ef­ter ska jag be­sö­ka tys­ke kung Ludvig II av Bay­erns stor­slag­na slott Neusch­wan­s­te­in.

Trött­nar du ald­rig på re­san­det – du mås­te väl lad­da bat­te­ri­er­na?

– Jag be­hö­ver in­te lad­da någ­ra bat­te­ri­er jag går på lik­ström, sä­ger Jan och skrat­tar. Ibland blir jag väl­digt trött på mig själv när jag har bo­kat fle­ra re­sor för tajt så det blir stres­sigt från den ena till den and­ra. Blir in­te en­sam­he­ten på­tag­lig när du re­ser själv?

– Även om jag re­se själv så upp­le­ver jag säl­lan att jag är en­sam, jag träf­far väl­digt många jäd­rigt trev­li­ga per­so­ner, så jag tyc­ker in­te det. Vil­ket res­mål skul­le du re­kom­men­de­ra?

– Jag tyck­te att Syd­af­ri­ka var ett spe­ci­ellt res­mål. Kli­ma­tet var fan­tas­tiskt och det var väl­digt vac­kert.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

RESVAN PO­LIS. Jan Bjer­re­fors från Fla­tås har be­sökt 57 län­der. ”När jag blev en­sam så tänk­te jag här går det ju in­te att sit­ta och stir­ra, ut­an jag bör­ja­de re­sa di­rekt,” sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.