Ring Chris­ter så spe­lar han

Han in­led­de sin ra­di­o­kar­riär i ”Frank” för 17 år se­dan. Nu är han en av Sve­ri­ges po­pu­lä­ras­te rös­ter. Men när han nu er­sät­ter po­pu­lä­ra Lisa Syrén i ”Ring så spe­lar vi” ris­ke­rar han sitt äls­ka­de skägg. KÄND RÖST. Ra­di­opra­ta­ren om att lyss­na, hop­pas få be­hål

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 -

MA­JOR­NA S ka man träf­fa Chris­ter Lundberg är det på hem­ma­plan, i Ma­jor­nas hjär­ta vid Älvs­borgs­plan. Han är upp­vux­en vid Chap­manstorg och flyt­ta­de som ung vux­en upp till trak­ter­na kring just Älvs­borgs­plan och bor nu som fa­mil­je­far och -för­sör­ja­re ba­ra nå­got sten­kast där­i­från.

Han har se­dan star­ten i ra­di­o­pro­gram­met ”Frank” för 17 år se­dan kom­mit att bli en av Sve­ri­ges mest äls­ka­de ra­di­o­rös­ter med pro­gram som ”Chris­ter” (2003–2013), ”Chris­ter och Mor­gan rap­por­te­rar” och ”Kvälls­pas­set”.

In­te säl­lan med sin bäs­te vän Mor­gan Lars­son vid sin si­da. Ett ra­dar­par som vär­nar varand­ra, men fram­för allt om si­na lyss­na­re och de som ring­er in till pro­gram­men.

– Det är vik­tigt att de som ring­er in kän­ner att vi gör det här ihop. När jag bör­ja­de trod­de jag att det var pra­tet som var det vä­sent­li­ga. Men jag har in­sett att det är lyss­nan­det och att hjäl­pa folk i sam­ta­let, sä­ger han.

– Ti­di­ga­re tyck­te jag att job­bi­ga si­tu­a­tio­ner i var­dags­li­vet var ”aaah”, fort­sät­ter han med ett för­tviv­lat ut­se­en­de som il­lust­ra­tion.

– Men nu ser jag det sna­ra­re som guld­ma­te­ri­al för ra­di­on.

För det är ur det oväntade som Chris­ter Lundberg hit­tar sin nä­ring. Det är där han väs­sar öro­nen och bju­der på ra­di­o­go­dis med varm käns­la och stor em­pa­ti samt en re­jäl por­tion hu­mor.

När han nu ska er­sät­ta Lisa Syrén, som tac­kat för sig i ”Ring så spe­lar vi” ef­ter 22 år, är det just hon som rekommenderat ho­nom.

– Det var ju bå­de hed­ran­de och smickrande, men sam­ti­digt väl­digt över­ras­kan­de. Jag trod­de in­te ens hon viss­te vem jag var, er­kän­ner han och fort­sät­ter:

– Det är läs­kigt. Pro­gram­met är ju äld­re än jag. Men jag är stolt över att vara en del av det. Går det åt pi­pan kan jag all­tid ra­ka av skäg­get och fly lan­det. Ing­en skul­le kän­na igen mig.

”Det re­tar gall­fe­ber på folk”

Ja, skäg­get har han haft i tio år med ac­ce­le­re­ran­de längd. Han äls­kar det. And­ra är in­te li­ka för­tjus­ta.

– Det re­tar gall­fe­ber på folk ibland. Det finns lyss­na­re som på­står att de sam­lar till en får­sax, ler han. – Och då är jag än­då ba­ra i ra­dio. Han är in­te en­sam om upp­dra­get i ”Ring så spe­lar vi”. Per­nil­la Måns­son Colt, SVT-pro­fi­len, och han kör varan­nan lör­dag.

Och, nej, han slu­tar in­te med ”Kvälls­pas­set”. Det blir tre gång­er i vec­kan när han in­te kör ”Ring så spe­lar vi”. Två när han är pro­gram­le­da­re på lör­da­gar.

– Så jag har två da­gar när jag kan skri­va och gö­ra mu­sik, sä­ger han.

Även mu­si­ker och för­fat­ta­re

Jo, Chris­ter Lundberg är en fli­tig her­re. Han nju­ter av sitt jobb som pro­gram­le­da­re i Sve­ri­ges Ra­dio. ”Bröd­fö­dan”, som han kal­lar det, har gett ho­nom pre­stige­fyll­da pri­set Sto­ra Ra­di­o­pri­set två gång­er (2011 och 2012) och möj­lig­het att vara pro­gram­le­da­re för ”P3 guld” (2004) och ”Mu­sik­hjäl­pen” (2009).

Men han är ock­så mu­si­ker och för­fat­ta­re.Med barn­doms­kom­pi­sen Mar­tin Bränd­ström, key­boar­dist i Dark Tranquill­li­ty, job­bar han på Ken­nel­klub­bens de­bu­tal­bum, synt­mu­sik i per­fek­tion.

– Vi bör­ja­de då jag var 14 och han 13 un­der nam­net the Ken­nel Club. När jag var 21 in­såg jag att det var kört, sä­ger Chris­ter Lundberg.

– Men synt­pop 1988 ... Vi ha­de två år på oss, se­dan kom grung­en. Men när Mar­tin ring­de från en USA-tur­né för fy­ra, fem år se­dan och und­ra­de om vi in­te skul­le gö­ra en plat­ta, sa jag ja. Men min eng­els­ka är me­di­o­ker, så det får bli på svens­ka.

Pro­gram­met är ju äld­re än jag. Går det åt pi­pan kan jag ra­ka av skäg­get och fly lan­det.

PÅ HEM­MA­PLAN. FO­TO: KAI MAR­TIN

– Chris­ter Lundberg vid Plask­dam­men vid Älvs­borgs­plan i sitt äls­ka­de Ma­jor­na, där han bor och är upp­vux­en.

PARHÄSTAR. Mor­gan Lars­son och Chris­ter Lundberg, här med Gö­te­bor­gDi­rekts re­por­ter Kai Mar­tin, är vän­ner och job­bar ihop. Bil­den är från 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.