Upp­kör­ning blir mer till­gäng­lig

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Un­der hös­ten dubblar Tra­fik­ver­ket sin ka­pa­ci­tet för te­o­ri­prov till kör­kort i Gö­te­borg. Ett helt nytt fö­rar­prov­s­kon­tor öpp­nar i Högs­bo. Men en stor an­led­ning till det öka­de be­ho­vet är att allt fler över­skat­tar sin egen för­må­ga och gör pro­vet för ti­digt.

GÖ­TE­BORG Att ta kör­kort är svå­ra­re än många tror. Mel­lan ja­nu­a­ri och ju­ni i år gjordes 12 693 te­o­ri­prov för B- kort­kort i Gö­te­borg. Hälf­ten av pro­ven var un­der­kän­da.

En stu­die ge­nom­förd av VTI (Sta­tens Väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut) på upp­drag av Tra­fik­ver­ket vi­sar att det of­ta finns en över­tro på den eg­na för­må­gan vil­ket le­der till att fär­re kla­rar att ta sitt kör­kort på förs­ta för­sö­ket.

– Det är onö­digt att man kom­mer för ti­digt till oss. Men är man till­räck­ligt för­be­redd och väl ut­bil­dad kla­rar man det of­tast på förs­ta el­ler and­ra för­sö­ket. Vi ger för­tur till de fy­ra förs­ta för­sö­ken. Se­dan ham­nar man läng­re ner i kön och vi har märkt att den lil­la grupp som står för fler om­prov har ökat,

Nu har vi fem nya aspi­ran­ter i om­rå­det som är fär­di­ga och näs­ta år får vi yt­ter­li­ga­re tre.

sä­ger Yl­va Lun­din, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Tra­fik­ver­ket Fö­rar­prov.

För att mö­ta det sto­ra be­ho­vet av prov­ti­der öpp­nar Tra­fik­ver­ket nu ett helt nytt fö­rar­prov­s­kon­tor i Högs­bo, utö­ver det som re­dan finns på Hi­sing­en.

– Vi har en stor ef­ter­frå­ga på fler prov­ti­der. Så det känns jät­te­bra att vi kan dubb­la ka­pa­ci­te­ten med prov­sa­lar­na och få en stör­re till­gäng­lig­het för kun­der­na i söd­ra Gö­te­borg, sä­ger Lot­ta Ber­ger, chef på det nya kon­to­ret i Högs­bo.

”In­te fått fo­to­ap­pa­ra­ter”

Re­dan nu har kör­prov kun­nat ge­nom­fö­ras från det nya kon­to­ret. Te­o­ri­pro­ven vän­tas kom­ma igång un­der hös­ten.

– Vi har in­te fått fo­to­ap­pa­ra­ter­na le­ve­re­ra­de. Så fort de är på plats kan vi kom­ma igång för fullt, sä­ger Lot­ta Ber­ger.

Även kö­ti­der­na till upp­kör­ning kom­mer bli kor­ta­re i Gö­te­borg.

– Det är in­te ba­ra så att vi kan ploc­ka in folk att bli in­spek­tö­rer. Först är man aspi­rant i ett år för att ge­nom­gå ut­bild­ning till in­spek­tör. Men nu har vi fem nya aspi­ran­ter i om­rå­det som är fär­di­ga och näs­ta år får vi yt­ter­li­ga­re tre. Så med de nya fem är vi 28 in­spek­tö­rer i Gö­te­borg och se­dan då yt­ter­li­ga­re tre från och med näs­ta år, sä­ger Lot­ta Ber­ger.

Vik­tigt vara för­be­redd

Sam­ti­digt som fler kom­mer få möj­lig­het att bå­de kö­ra upp och gö­ra te­o­ri­pro­vet snab­ba­re fram­hål­ler Yl­va Lun­din vik­ten av att kom­ma till­räck­ligt för­be­redd.

– Fort­sät­ter grup­pen som be­hö­ver fle­ra för­sök öka, kom­mer ti­der­na in­te räc­ka till. Då är det någ­ra som får vän­ta. Men om du ut­bil­dar dig väl så bru­kar det gå bra. Jag vill be­to­na att man ska bli en fö­ra­re ock­så, in­te ba­ra lä­ra för pro­vet ut­an för fram­ti­den. Det är när man kla­rat pro­vet och upp­kör­ning­en som den verk­li­ga re­san bör­jar, sä­ger Yl­va Lun­din.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HÖG­RE VÄXEL. Nu får fler chan­sen till te­o­ri­prov i Gö­te­borg. Men se till att kom­ma väl för­be­redd till bå­de te­o­ri- och kör­prov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.