Al­fred hem­ma igen för mer ka­os

FRILANSMUSIK. Af Eken­stam ska­par igen: ”Triv­des ald­rig i Stock­holm”

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Han väx­te upp på Kastell­ga­tan i cen­tra­la Lin­nésta­den. Flyt­ta­de som 15-åring till Söd­ra Guld­he­den. Be­ta­de av An­ne­dals- och Nord­hems­sko­lor­na in­nan Hvit­feld­ts­kas mu­sik­lin­je tog över.

Så vi­da­re till Skurup och jazz­lin­jen. Sik­tet all­tid kri­stall­klart se­dan tolv års ål­der: Al­bert af Eken­stam skul­le bli fri­lans­mu­si­ker.

Men nå­gon­stans med jaz­zen tog det stopp. 23 år gam­mal ham­na­de han i en kris. Ifrå­ga­sat­te sig själv och sitt livsval. Und­ra­de om han in­te skul­le gö­ra sin egen mu­sik. Den han hört in­om sig så länge.

– Jag har ju all­tid skri­vit mu­sik och kan inga co­vers. Mitt ut­tryck är vik­tigt och jag har bil­dat mitt ton­språk se­dan jag var tolv, sä­ger han.

Hård rock med Tem­pel

Han tog vägen om in­stru­men­tal­post­rock­ban­det Tem­pel, som gjor­de mas­siv, fil­misk, hår­da­re rock med, en­ligt Al­bert af Eken­stam, drag av Mog­wai. Ban­det ha­de fram­gång, spe­la­de bland an­nat på Roskil­de­fes­ti­va­len 2014.

Men det var den eg­na mu­si­ken som knac­ka­de på dör­ren.

När han så fann kärleken flyt­ta­de han till hen­ne i Stock­holm. Där fann han ett fo­kus, som gjor­de att so­lo­kar­riä­ren kun­de tar fart. Förs­ta sing­eln – ”Walking” – kom 2015. Al­bu­met ”As­hes” 2016. I vå­ras var det dags för näs­ta re­le­a­se – sing­eln ”Our sto­ri­es med gäst­spel av Ane Brun och Su­mie Na­gano. I da­gar­na är EP ”Hund­red mi­les” ak­tu­ell.

Ef­ter de­bu­ten blev värl­den hans ar­bets­fält. In­te il­la för en Gö­te­borgs­grabb som mi­ma­de i skol- kö­ren. In­te hel­ler il­la när han tyck­te sin egen mu­sik var skräp, men än­då skic­ka­de den till Tem­pels skiv­bo­lag.

– Jag är själv­kri­tisk, sä­ger han.

”In­te min iden­ti­tet”

Men trots själv­kri­ti­ken väx­te karriären. Ge­nom ett bok­nings­bo­lag spreds mu­si­ken och Al­bert af Eken­stam ha­de plöts­ligt en kar­riär, bå­de som so­list och med band.

– Jag har ham­nat i nå­got slags sing­er/ song­wri­ter­fack. Men min iden­ti­tet lig­ger in­te där. Jag gil­lar när det smäl­ler på, bå­de då jag kan ha ban­det med mig och då jag är so­lo, sä­ger han.

– Sång­en har jag ju ald­rig övat på. Det är ju gi­tarr­spe­let som är mitt hant­verk. Så det kan bli ka­o­sigt och jag gil­lar den dra­ma­tur­gin när det går upp och ner. Ef­ter även­ty­ret i Stock­holm är han nu åter i hemsta­den. Kärleken tog slut, han blev kvar åt­ta må­na­der i hu­vud­sta­den ut­an att egent­li­gen vil­ja det. Men se­dan i bör­jan av ju­ni är han till­ba­ka i Gö­te­borg.

– Jag triv­des ald­rig i Stock­holm. Det var ju dess­utom här jag ha­de dem jag spe­la­de med och här som jag spe­la­de in, sä­ger han.

Se­dan dess har han slic­kat si­na sår och um­gåtts med vän­ner.

– Jag har tillå­tit mig att ha det gôtt. Jag har haft min bäs­ta som­mar. Men nu ska jag bör­ja vara kre­a­tiv igen och ut och spe­la. Jag spe­la­de väl­digt myc­ket 2017.

Den 5 ok­to­ber spe­lar han på hem­ma­plan på HPKSM.

Det kan bli ka­o­sigt och jag gil­lar den dra­ma­tur­gin.

FO­TO: KAI MAR­TIN

SIN EGEN RÖST. Al­bert af Eken­stam bör­ja­de in­te tro på sin egen röst för­rän som 27-åring. Nu har han värl­den som ar­bets­fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.