4 av 10 gö­te­bor­ga­re tän­ker ald­rig rös­ta på SD

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter - Lina Pers­son lina.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Gö­te­borg har vux­it i var­je val se­dan star­ten. Det är en trend som ser ut att hål­la i sig. Sam­ti­digt är SD det par­ti som flest gö­te­bor­ga­re skyr i årets kom­mu­nal­val.

GÖ­TE­BORG He­la 37,4 pro­cent av Gö­te­bor­gDi­rekts lä­sa­re har i vår va­len­kät på webben sva­rat att de ald­rig skul­le kun­na tän­ka sig att rös­ta på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Det är den högs­ta an­de­len av al­la par­ti­er. Det för­vå­nar in­te Fol­ke Johansson, stats­ve­ta­re vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

– Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är till stor del po­la­ri­se­ra­de. De stöt­tas av dem som sak­nar för­tro­en­de för de gam­la par­ti­er­na och det po­li­tis­ka sy­ste­met. Se­dan finns det väl­digt sto­ra grup­per som upp­fat­tar SD som nå­got ex­tremt och de blir upp­bac­ka­de av den all­män­na dis­kus­sio­nen och av­stånds­ta­gan­det från and­ra par­ti­er, sä­ger han.

Men Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter-

nas ord­fö­ran­de i Gö­te­borg, Jör­gen Fo­gel­klou ryc­ker på ax­lar­na.

– Man kan kon­sta­te­ra att det är 63 pro­cent som kan tän­ka sig att rös­ta på oss då, sä­ger han.

Men hur tän­ker du kring att mer än var tred­je per­son som har sva­rat på en­kä­ten ald­rig skul­le kun­na tän­ka sig att rös­ta på er?

– Jag hop­pas att den siff­ran ska sjun­ka.

Fol­ke Johansson kon­sta­te­rar att fle­ra par­ti­er på se­na­re tid har valt att när­ma sig Sve- ri­ge­de­mo­kra­ter­na i vis­sa frå­gor och till viss del anam­mat de­ras re­to­rik. Ett ex­em­pel är Mo­de­ra­ter­na, som krä­ver flyk­tingstopp till Gö­te­borg för att lö­sa bo­stads­bris­ten. Johansson tror att det kan gö­ra att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na för­lo­rar väl­ja­re.

– Sam­ti­digt har De­mo­kra­ter­na här i Gö­te­borg ta­git hand om en väl­digt stor del av de miss­nöj­da väl­jar­na, sä­ger han.

– De väl­ja­re som har tap­pat för­tro­en­de för de and­ra par­ti­er­na har gått till De­mo- kra­ter­na. An­nars skul­le de ha gi­vit SD ett upp­sving.

Det är nå­got som stör Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Jör­gen Fo­gel­klou, som bland an­nat har käm­pat mot Väst­län­ken se­dan 2009.

– För mig är det ofatt­bart att man rös­tar på ett an­nat par­ti när man är Sve­ri­ge­de­mo­krat. Vi är ori­gi­na­let; var­för ska du köpa en falsk Cha­nel­väs­ka ut­om­lands när du har en äk­ta hem­ma?, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.