Fak­tum i Gö­te­borg får pris för #me­too-in­ter­vju

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgdirekt - Lina Pers­son lina.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

Det är snart ett år se­dan hash­ta­gen #Me­too fick stor sprid­ning värl­den över. Ga­tu­tid­ning­en Fak­tum var in­te sen att hänga på. Nu pri­sas den för sin jour­na­li­stik.

– Det känns all­de­les fan­tas­tiskt, sä­ger Fak­tums chefre­dak­tör Sa­rah Britz.

– Det är in­te vil­ket pris som helst för det hand­lar in­te ba­ra om god jour­na­li­stik. Det hand­lar ock­så om att vi har bi­dra­git till att för­änd­ra män­ni­skors liv.

Un­der den år­li­ga ga­tu­tid­nings­kon­fe­ren­sen i skots­ka Glas­gow fick Sa­rah Britz änt­ra sce­nen två gång­er för att ta emot pris. Dels ”INSP Spe­ci­al News Ser­vice Award”, dels ”Best News Fe­a­tu­re”.

– Jag har ald­rig fått ett pris i he­la mitt liv, sä­ger Sa­rah Britz och skrat­tar.

– Det känns stort att man har bi­dra­git till nå­got stör­re; att be­käm­pa fat­tig­dom.

INSP, In­ter­na­tio­nal Network of Stre­et Pa­pers, är ett nät­verk för ga­tu­tid­ning­ar i värl­den. Det be­står av över 100 gra­tis­tid­ning­ar och sys­sel­sät­ter 21 000 ga­tu­tid­nings­för­säl­ja­re. INSP har fun­nits i 24 år och Fak­tum har ti­di­ga­re va­rit no­mi­ne- ra­de i olika ka­te­go­ri­er, men i år är förs­ta gång­en som Fak­tum be­lö­nas i INSP- sam­man­hang.

Fak­tum fick bå­da pri­ser­na för den läng­re in­ter­vju med grun­da­ren av me­too som pub­li­ce­ra­des i ja­nu­a­ri 2018, be­rät­tar Ta­ra­na Bur­ke om sin kamp mot sex­u­el­la över­grepp.

– Vi är så stol­ta för att vi fick möj­lig­he­ten att be­skri­va Ta­ra­na Bur­kes ar­be­te. Och som hon själv sä­ger: Vi kan vin­na kam­pen mot sex­u­el­la över­grepp – och det gyn­nar al­la, sä­ger Sa­rah Britz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.