Flyt­ta hem­i­från: ”För var­je må­nad känns det svå­ra­re”

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborgdirekt - An­naKa­rin Löwen­dahl Gabri­el Tju­lan­der

Vil­ma Wå­le­mark, 20 år, från Kungs­la­du­gård har stått 723 da­gar på Boplats. Dröm­men är att få flyt­ta hem­i­från och ihop med sin pojk­vän Isak men Gö­te­borgs bo­stads­brist ho­tar skju­ta den dröm­men på fram­ti­den.

GÖ­TE­BORG Om­kring 220 000 män­ni­skor står i kö för en lä­gen­het på Boplats Gö­te­borg. Trots det är den aku­ta bo­stads­bris­ten en val­frå­ga i skymun­dan. Gö­te­bor­gDi­rekt ger nu, till­sam­mans med tid­ning­en Hem & Hy­ra, någ­ra av de kö­an­de ett an­sik­te och lyf­ter fram de­ras be­rät­tel­ser.

– Jag bor i Kungs­la­du­gård med mi­na för­äld­rar och två små­brö­der. Det fun­kar bra, men för var­je må­nad som går känns det svå­ra­re. Jag har länge sett fram emot att flyt­ta hem­i­från, det har va­rit en dröm.

Isak och Vil­ma har va­rit till­sam­mans se­dan de var 15 år. Han bor hem­ma hos si­na för­äld­rar i Kyrk­byn.

– Vi är tröt­ta på att flyt­ta mel­lan varand­ras rum och bo hos varand­ras fa­mil­jer. Det blir hac­kigt och job­bigt. Vi kän­ner att vi är re­do att star­ta nå­got eget. Men jag har ing­en aning om hur det kom­mer att lö­sa sig.

Vil­ma har pre­cis bott ett halv­år i Bar­ce­lo­na. Hon tyc­ker det är lät­ta­re att hit­ta lä- gen­het där än vad det är här.

– Det är synd att det ska vara så. Folk som vill plug­ga el­ler job­ba här kan in­te det för att de in­te har nå­gon­stans att bo. Det är en stor brist i sam­häl­let som be­hö­ver åt­gär­das snabbt, även om det in­te kom­mer att hjäl­pa just oss. Man hop­pas ju att det prioriteras. Det kan in­te fort­sät­ta så här.

Isak och Vil­ma för­står att det in­te är lä­ge att vara kräs­na. Men de hop­pas på nå­got re­la­tivt centralt, så att det är bra för­bin­del­ser.

– Helst vill vi slip­pa köpa bil. An­nars är det mest pri­set som av­gör.

BOSTADSKRIS. Vil­ma Wå­le­mark, 20 år, har stått 723 da­gar på Boplats. Nu hop­pas hon på en lä­gen­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.