So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill ha en väl­färd ut­an vinst­jakt

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - An­na Johansson, ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Gö­te­borg och riks­dags­le­da­mot

Mo­de­ra­ter­na och

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Gö­te­borg strun­tar i att svens­ka skat­te­be­ta­la­res peng­ar går till sto­ra vinstut­tag istäl­let för en bätt­re väl­färd. Jag vill istäl­let se ett star­ka­re sam­häl­le med en trygg väl­färd ut­an vinst­jakt.

Gö­te­bor­gar­nas skat­te­peng­ar ska gå till det de är av­sed­da för.

Så ser det in­te ut idag. Nu gör väl­färds­kon­cer­ner vinst på att ha läg­re be­man­ning, otryg­ga­re an­ställ­ning­ar och säm­re lö­ner. Vi har idag ett mark­nads­li­be­ralt skol­sy­stem som ing­et an­nat land i värl­den har ve­lat prö­va.

Men istäl­let för att stå på fol­kets si­da har M och SD li­e­rat sig med väl­färds­ka­pi­ta­lis­ter­na. De­ras po­li­tik in­ne­bär ned­skär­ning­ar, pri­va­ti­se­ring­ar, mer av mark­nads­lös­ning­ar och fort­satt vinst­jakt. Till skill­nad från

SD och M i Gö­te­borg tror vi So­ci­al­de­mo­kra­ter in­te att det går att jäm­fö­ra sko­lan med en korv­ki­osk. Det är dags att gö­ra upp med den na­i­va sy­nen på av­re­gle­ring­ar och kon­kur­rens in­om väl­fär­den som Mo­de­ra­ter­na stått för i de­cen­ni­er och som SD nu köpt rakt av.

Väl­fär­den är in­te en mark­nad. Sko­lan ska vara en bild­nings­in­sti­tu­tion. Äldre­omsor­gen ska vara trygg för al­la. Vår­den ska vara jäm­lik i he­la lan­det. Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter vill

fort­sät­ta ut­bil­da och an­stäl­la fler un­der­skö­ters­kor, sjuk­skö­ters­kor och lä­ka­re i Gö­te­borg, så vård­kö­er­na kan kor­tas. Och fler lä­ra­re, så att ele­ver­na lär sig mer. Så vill vi byg­ga ett star­ka­re sam­häl­le och ett tryg­ga­re Gö­te­borg.

FO­TO: LENA DAHL­STRÖM

STAR­KA­RE SAM­HÄL­LE. An­na Johansson, ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Gö­te­borg och riks­dags­le­da­mot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.