Ge mul­ti­sju­ka äld­re en VIP-sta­tus i vår­den

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Mag­nus Bern­ts­son (KD), re­gi­on­po­li­ti­ker

Om en äld­re per­son

med känd ge­ri­a­trisk sjuk­doms­hi­sto­ria in­sjuk­nar i hem­met och be­hö­ver sjuk­hus­vård ska hon el­ler han i möj­li­gas­te mån slip­pa att kom­ma till en akut­mot­tag­ning där vän­te­ti­den of­tast är lång. Att be­hö­va vän­ta i den stres­si­ga mil­jö som of­ta rå­der där, kan för­sät­ta en re­dan skör per­son i ett för­vir­rings­till­stånd. Om det drö­jer länge in­nan nå­gon på akut­mot­tag- ning­en har tid att till ex­em­pel ord­na fram mat kan det le­da till myc­ket ne­ga­ti­va konsekvenser för en skör äld­re.

Krist­de­mo­kra­ter­na vill ge mul­ti­sju­ka äld­re VIP-sta­tus i vår­den. Re­dan i am­bu­lan­sen ska per­so­na­len kun­na di­ri­ge­ra och kö­ra pa­ti­en­ten di­rekt till ett ge­ri­a­triskt akutin­tag, Även vid akut­sjuk­hu­sens akut­mot- tag­ning­ar och på vår­dav­del­ning­ar är ge­ri­a­trisk kom­pe­tens vär­de­full. En stor an­del av al­la in­ne­lig­gan­de pa­ti­en­ter är över 65 år.

Om den äld­re be­döms be­hö­va akut­sjuk­hu­sets re­sur­ser ska om­hän­der­ta­gan­det präglas av kun­skap om den äl­dres be­hov. Även ut­skriv­ning ska ske ef­ter bäs­ta prax­is för att mins­ka an­ta­let åter­in­lägg­ning­ar in­om sju da­gar.

Det är även vik­tigt att per­so­nal finns från att hem­gång­en pla­ne­ras, vid be­hov föl­jer med i trans­por­ten hem, hjäl­per till vid an­koms­ten till bo­sta­den, sä­ker­stäl­ler att det finns mat, ord­nar med lä­ke­me­del för de förs­ta da­gar­na och kans­ke gör en förs­ta an­pass­ning av bo­en­det.

Du ska kun­na li­ta på vår­den.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VIP. Grädd­fil för äld­re i vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.